Баланс на 01.04.2019р.

19.04.2019   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

    Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2019 04 01
Установа Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" за ЄДРПОУ 14040078
Територія Тернопіль за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Інші види освіти, н.в.і.у. за КВЕД 85.59
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  Проміжна
         
       
БАЛАНС
на  01  квітня 2019 року
       
      Форма №1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 390 025 541 170
первісна вартість 1001 807 471 958 616
знос 1002 417 446 417 446
Інвестиційна нерухомість: 1010 - -
первісна вартість 1011 - -
знос 1012 - -
Нематеріальні активи: 1020 - -
первісна вартість 1021 - -
накопичена амортизація 1022 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -
Довгострокові біологічні активи: 1040 - -
первісна вартість 1041 - -
накопичена амортизація 1042 - -
Запаси 1050 190 623 180 557
Виробництво 1060 - -
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 580 648 721 727
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -
цінні папери, крім акцій 1111 - -
акції та інші форми участі в капіталі 1112 - -
Поточна дебіторська заборгованість:      
за розрахунками з бюджетом 1120 - -
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -
за наданими кредитами 1130 - -
            image1.png  
                 
201900000008077469 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 1 з 3
за виданими авансами 1135 - -
за розрахунками із соціального страхування 1140 11 662 26 580
за внутрішніми розрахунками 1145 - -
інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - -
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:      
національній валюті, у тому числі в: 1160 184 910 200 037
касі 1161 - -
казначействі 1162 184 910 200 037
установах банків 1163 - -
дорозі 1164 - -
іноземній валюті 1165 - -
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:      
єдиному казначейському рахунку 1170 - -
рахунках в установах банків, у тому числі в: 1175 - -
національній валюті 1176 - -
іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом ІІ 1195 196 572 226 617
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -
БАЛАНС 1300 777 220 948 344
       
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 807 471 958 616
Капітал у дооцінках 1410 - -
Фінансовий результат 1420 -41 913 -37 939
Капітал у підприємствах 1430 - -
Резерви 1440 - -
Цільове фінансування 1450 - -
Усього за розділом І 1495 765 558 920 677
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:      
за цінними паперами 1500 - -
за кредитами 1510 - -
інші довгострокові зобов’язання 1520 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -
Поточні зобов’язання:      
за платежами до бюджету 1540 2 274 5 183
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - 788
за кредитами 1550 - -
за одержаними авансами 1555 - -
за розрахунками з оплати праці 1560 9 388 21 696
за розрахунками із соціального страхування 1565 - -
за внутрішніми розрахунками 1570 - -
інші поточні зобов’язання, з них: 1575 - -
за цінними паперами 1576 - -
Усього за розділом ІІ 1595 11 662 27 667
            image2.png  
                 
201900000008077469 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 2 з 3
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - -
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 - -
БАЛАНС 1800 777 220 948 344
       
       
Керівник (посадова особа)   Миханчук СМ
       
Головний бухгалтер (спеціаліст,               
на якого покладено виконання                             
обов’язків бухгалтерської служби)
  Сивак АМ

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід