СХВАЛЕНО 

педагогічною радою  ЦТДЮ

(протокол від _10.11.2022_№4) 

 

Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

комунального закладу Тернопільської  міської ради

«Центр творчості дітей та юнацтва»

 

І.Загальні положення

1.1.Внутрішня система забезпечення якості освіти ЦТДЮ (далі – внутрішня система забезпечення якості) –сукупність компонентів,які визначають якість освітньої діяльност, що забезпечує здобуття якісної позашкільної освіти .

1.2. Положення про внутрішню  систему забезпечення якості освіти (далі – Положення) комунального закладу  Тернопільсько міської ради «Центр творчості дітей та юнацтва»

 (далі – ЦТДЮ)  розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» № 2145-VIIІ від 05.09.2017, який почав діяти з 28 вересня 2017 року (стаття 41. Система забезпечення якості освіти) , положення Національного стандарту України  ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів», наказу Державної служби якості освіти України від 01.08.2022 №01-10/75 «Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти»  і передбачає здійснення таких процедур і заходів, що далі створять її структуру:

·         стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти

·         система та механізми забезпечення академічної доброчесності

·         критерії ,правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

·         критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

·         критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу

·         матеріально - технічні ресурси для організації освітнього процесу

·         інклюзивне освітнє середовище, універсальний дизайн та розумне пристосування

·         безпекова складова закладу.

1.3. Положення регламентує зміст і порядок забезпечення якості освіти для здобувачів позашкільної освіти за такими напрямками:

·         освітнє середовище закладу позашкільної освіти;

·         система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти;

·          педагогічна діяльність педагогічних працівників;

·         управлінська діяльність.

1.4. Процес створення та реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЦТДЮ  базується на таких принципах:

·         - автономія закладу освіти;

·         - академічна доброчесність;

·         - академічна свобода;

·         - гнучкість та адаптивність системи освітньої діяльності;

·         - гуманізм і  демократизм;

·         - забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

·         - забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, зокрема й за ознакою інвалідності;

·         - державно-громадське управління;

·         - доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

·         - людиноцентризм, дитиноцентризм.  

Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає в себе:

- наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних,наукових,  інформаційних, навчально-методичних і освіти у ЦТДЮ  є гарантування якості позашкільної освіти, постійне й послідовне підвищення якості освіти, формування довіри громади до ЗПО.

    Внутрішня система забезпечення якості освіти спрямована на вдосконалення всіх напрямків діяльності ЦТДЮ та розроблена для реалізації таких цілей:

·         формування спільного та кращого розуміння якості освіти та освітньої діяльності ЦТДЮ;

·         створення можливостей для забезпечення і постійного підвищення якості позашкільної освіти та освітньої діяльності;

·         отримання об'єктивної інформації щодо якості освітньої діяльності ЦТДЮ;

·         побудова основи для самоаналізу, самооцінювання та зовнішнього оцінювання ЦТДЮ.

1.5. Метою розбудови та функціонування внутрішньої системи забезпечення якост

·         недискримінацію, запобігання та протидію булінгу (цькуванню);

·         академічну доброчесність та академічну свободу учасників освітнього процесу;

·         прозорість та інформаційну відкритість закладу позашкільної освіти;

·         сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників;

·         справедливе та об’єктивне оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти  іпрофесійної діяльності педагогічних працівників;

·         сприяння здобувачам освіти у формуванні та реалізації їхніх індивідуальних освітніх траєкторій.

1.6. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти погоджується педагогічною радою, яка має право вносити в нього зміни та доповнення і затверджується керівником закладу.

Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЦТДЮ згідно зі статтею 26 Закону України «Про освіту» забезпечує директор ЦТДЮ.  

ІI. Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти

2.1. Стратегія(політики) забезпечення якості освіти, орієнтована  на:

 партнерство та професійну взаємодію у навчанні, вихованні, розвитку й соціалізації здобувачів освіти;тощо);

- цілісність системи управління якістю освіти;

- організацію освітнього процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку науки і освіти;

- контроль освітньої діяльності та якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання;

- постійне вдосконалення освітньої діяльності;

- свобода вибору видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу     позашкільної освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;

- урахування впливу зовнішніх чинників.

 

    2.2. Стратегія (політика) забезпечення якості освіти ЦТДЮ грунтується на наступних принципах:

·         врахування освітніх потреб і очікувань (орієнтація, насамперед, на потреби та очікування здобувачів освіти (дитиноцентризм), батьків або законних представників дітей а також врахування очікувань інших учасників освітнього процесу та зацікавлених сторін, суспільства і держави ;

·         органічна єдність заходів щодо забезпечення якості  освіти з освітнім процесом

(не передбачає створення додаткових видів діяльності для будь - кого з учасників освітнього процесу; система забезпечення якості освіти має бути природною і невід`ємною складовою діяльності закладу позашкільної освіти);

·         відповідальність та взаємозалежність ( основну відповідальність за якість несе заклад позашкільної освіти. Цю відповідальність поділяють також усі залучені сторони. Функціонування та розвиток закладу визначається співвідношенням і характером зовнішніх і внутрішніх дій, спрямованих на забезпечення якості освіти та вдосконалення освітньої діяльності. Взаємозв`язок усіх внутрішніх чинників і складових діяльності закладу (цілі, людські та матеріальні ресурси, тощо), добровільність прийняття зобов’язань та обов’язковість виконання домовленостей);

·         відкритість і прозорість (відкритий доступ до інформації про процеси, що відбуваються в ЦТДЮ, якість освітньої діяльності та якість освіти);

·         підтримка культури якості ( налаштування всіх процесів для спільного досягнення мети щодо забезпечення високої якості освіти, формування відповідно зорієнтованої системи цінностей та принципів).

·         принцип партнерства і довіри (взаємозалежність та взаємну зацікавленість суб’єктів освітнього процесу, відповідно до поточних та майбутніх потреб у досягненні високої якості освітнього процесу;  позитивні взаємини між усіма зацікавленими (залученими) сторонами, впевненість у порядності й доброзичливості одне одного);

2.3. Внутрішня система забезпечення якості освіти базується на принципах:

·         принцип процесного підходу, що розглядає діяльність закладу як сукупність освітніх процесів, які спрямовані на реалізацію визначених закладом стратегічних цілей, при цьому управління якістю освітніх послуг реалізується через функції планування, організації, мотивації та контролю;

·         принцип цілісності, який вимагає єдності впливів освітньої діяльності, їх підпорядкованості, визначеній меті якості освітнього процесу;

·         принцип безперервності, що свідчить про необхідність постійної реалізації Центром на різних етапах процесу підготовки випускника закладу;

·         принцип розвитку, що виходить із необхідності вдосконалення якості освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності;

·         принцип партнерства, що враховує взаємозалежність та взаємну зацікавленість суб’єктів освітнього процесу відповідно до їх поточних та майбутніх потреб у досягненні високої якості освітнього процесу.

2.4.Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЦТДЮ  є:

·         оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та освітньої діяльності;

·         постійний моніторинг змісту освіти;

·         моніторинг освітнього процесу; контроль за якістю дистанційного навчання;

·         моніторинг технологій навчання;

·         моніторинг ресурсного потенціалу;

·         моніторинг управління ресурсами та процесами;

·         контроль  стану  прозорості  освітньої  діяльності  та  оприлюднення інформації щодо її результатів;

·         розроблення  рекомендацій  щодо  покращення  якості  освітньої діяльності та якості освіти, тощо;

·         здійснення контролю виконання чинного законодавства в галузі освіти, нормативних документів про освіту, наказів та рішень педагогічної ради;

·         аналіз  ефективності результатів діяльності педагогічних працівників;

·         вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і негативних тенденцій в організації освітнього процесу та розробка на цій основі пропозицій щодо поширення позитивного педагогічного досвіду й усунення негативних тенденцій;

·         збір інформації, її обробка й накопичення для підготовки проєктів рішень;

·         аналіз результатів реалізації наказів і розпоряджень;

·         надання методичної допомоги педагогічним працівникам у процесі контролю.

2.5.Моніторинг у   ЦТДЮ  здійснюють:

·         директор,  заступник директора з НВР , заввідділами , методисти;

·         управління освіти і науки  Тернопільської міської ради; 

·         органи  самоврядування, які створюються  педагогічними  працівниками,  вихованцями   та   батьками; 

·         громадськість.

 Завдання моніторингу  якості  освіти:

·         здійснення систематичного контролю за освітнім процесом в  ЦТДЮ, контроль за якістю дистанційного навчання;

·         створення власної системи неперервного і тривалого спостереження, оцінювання стану освітнього процесу;

·         аналіз чинників впливу на результативність освітнього  процесу, підтримка високої мотивації навчання;

·         створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації здобувачів освіти  і педагогів;

·         прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій розвитку освітнього процесу в ЦТДЮ.

  Основними формами моніторингу є:

·         участь  вихованців  в міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських конкурсах, фестивалях, виставках, тощо та творчих заходах ЦТДЮ;

·         перевірка  документації педагогів;

·         опитування, анкетування;спостереження;

·         відвідування навчальних занять, організаційно- масових та виховних заходів.

Критерії моніторингу:

·         об’єктивність;

·         систематичність;

·         відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;

·         надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);

·         гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).

 Очікувані результати:

·         отримання результатів стану освітнього процесу в ЦТДЮ;

·         покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.

Підсумки моніторингу:

·         підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах;

·         за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи;

·         дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях методичних об`єднань керівників гуртків, педагогічної  ради,  нарадах при директорі, тощо.

Показники опису та інструментів моніторингу якості освіти:

·         кадрове забезпечення освітньої діяльності – якісний та кількісний склад, професійний рівень педагогічного персоналу;

·         контингент  здобувачів освіти ;

·         результати творчої діяльності здобувачів освіти ;

·         педагогічна діяльність;

·         управління закладом;

·         освітнє середовище;

·         моніторинг охорони праці та безпеки життєдіяльності;

·         формування іміджу ЦТДЮ.

 IІI. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності

3.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності , з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

·         посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

·         дотримання норм законодавства про авторське право й суміжні права;

·         надання достовірної інформації про методики й результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність;

·         контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

·         об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

·         самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного й підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

·         посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

·         дотримання норм законодавства про авторське право й суміжні права;

·         надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності та джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

·         академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших творів без зазначення авторства;

·         самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

·         фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

·         фальсифікація – свідома заміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

·         списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;повторне використання раніше виконаної іншою особою роботи;

·         обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

·         хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

·         необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

3.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники ЦТДЮ можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

·         відмова у присвоєнні кваліфікаційної категорії;

·         позбавлення присвоєної кваліфікаційної категорії;

·         відмова у присвоєнні педагогічного звання;

·         позбавлення присвоєного педагогічного звання;

·         позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

  3.3.Система та механізми забезпечення академічної доброчесності визначаються Положенням про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ЦТДЮ , схваленим  педагогічною радою (протокол від 26.11.2019 №3).

 ІV. Критерії , вимоги  і процедури оцінювання здобувачів освіти

4.1. Компетентнісна освіта орієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь здобувачів освіти. 

          Оцінювання ґрунтується на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня творчих досягнень здобувачів освіти .

4.2. Метою навчання є  сформовані компетентності. Вимоги до результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено такі компетентності. 

 • Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей; основних процесів суспільного життя; набуття знань про морально-психологічні якості; способи організації змістовного дозвілля.

 •  Практичні компетентності передбачають формування різноманітних техніко-технологічних умінь та навичок, здатності реалізовувати і захищати свої права, орієнтуватися у соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

 •  Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності виявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

 •  Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), ціннісного ставлення до себе та оточуючих, вміння працювати в колективі; розвиток здатності до професійного самовизначення, творчого становлення; формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до України.

Результати освітньої діяльності здобувачів освіти у гуртках  визначені прогнозованим результатом, зафіксованим для кожного гуртка його навчальною програмою.

Вимога 1. Наявність системи оцінювання здобувачів освіти, яка забезпечує справедливе, об’єктивне оцінювання

Індикатори оцінювання:

1.1.Частка здобувачів освіти, які в закладі освіти отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчання

1.2.Частка здобувачів освіти, які вважають оцінювання результатів їх навчання у закладі освіти справедливим, об’єктивним.

Вимога 2. Оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти

Індикатори оцінювання:

2.1 Частка здобувачів освіти, що брали участь у заходах на рівні закладу , міста, області;

2.2 Частка здобувачів освіти, які брали участь у заходах міжнародного та всеукраїнського рівнів;

2.3. Частка  творчих колективів, що мають почесні звання, інші відзнаки та нагороди;

2.4. Частка здобувачів освіти, які отримали у закладі документи про позашкільну освіту;

Оцінювання знань, умінь, навичок вихованців базується на рівневій технології оцінювання. В основу оцінювання навчальних досягнень покладено орієнтири чотирьох рівнів оцінювання : високий, достатній, вимагає покращення , низький.(Додаток 2)

Рівневі показники оцінювання знань, здобувачів освіти е є першими показниками ефективності роботи гуртків.    Результати  оцінювання  здобувачів    освіти  обговорюються  на засіданнях  відділів , педагогічної ради, оперативних нарадах при директорі.  

 V. Критерії, вимоги індикатори оцінювання педагогічної   діяльності педагогічних працівників

           Внутрішня система забезпечення якості освіти ЦТДЮ передбачає підвищення якості професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань суспільства. Вимоги до педагогічних працівників закладу встановлюються у відповідності до розділу VІІ Закону України «Про освіту». Якість педагогічного складу  регулюється прозорими процедурами відбору, призначення та звільнення з посади, кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності, системою підвищення кваліфікації.

Вимога 1. Ефективність педагогічної діяльності педагогічних працівників ,

1.Критерії оцінювання: Забезпечення якості освітнього процесу педагогічними працівниками.

Індикатори оцінювання:

1.1. Наявність та стан ведення педагогічними працівниками ділової документації   (журналів обліку роботи гуртка, навчальна програма).  Освітній процес здійснюється відповідно  освітньої програми, навчального плану, навчальних програм гуртків. Освітній процес здійснюється відповідно  освітньої програми, навчального плану, навчальних програм гуртків

1.2. Педагоги ЦТДЮ навчають, виховують, розвивають здібності здобувачів освіти, надають первинні професійні знання, вміння і навички, необхідні для їх соціалізації, подальшої самореалізації та професійної діяльності , робота з групами вищого рівня навчання

1.3.  Педагогічні працівники, в освітньому процесі використовують сучасні підходи, методики і технології, (інтернет-платформи  для проведення дистанційного навчання(при потребі ).

1.4. Педагогічні працівники реалізують експериментальні освітні програми, навчальні плани. 

1.5 Педагогічні працівники створюють та/або використовують  сучасні освітні ресурси (засоби інформаційно-комунікаційних технологій,мультимедійні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги, створюють та використовують власні освітні ресурси) оприлюднення  фахової інформації у ЗМІ;

1.6. Стан реалізації плану організаційно-масової роботи. 

2.Критерії оцінювання .  Співробітництво педагогічних працівників.

 Індикатори оцінювання:

2.1. Педагогічні працівники співпрацюють  з батьками здобувачів освіти діють на засадах педагогіки партнерства з питань організації освітнього процесу, забезпечується постійний зворотний зв'язок.

2.2. Педагогічні працівники співпрацюють з представниками закладів освіти, громадських організацій. 

Вимога 2.  Підвищення професійного рівня педагогічних працівників.

       Критерії оцінювання. Забезпечення педагогічними працівниками постійного підвищення своєї кваліфікації.

      Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 59 «Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»), постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»  та листа Міністерства освіти і науки України від 04.11.2019 №1/9-683. «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників».

              ЦТДЮ забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно з планом підвищення кваліфікації закладу на рік, що формується, затверджується і виконується відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800.        План підвищення кваліфікації може бути змінено протягом року в порядку, визначеному педагогічною радою.

Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу позашкільної освіти впродовж п’яти років не може бути меншою за 120 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, умінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

       Процедура оцінювання діяльності педагогічного працівника включає в себе атестацію,   яка проводиться відповідно до частини 4 статті 54 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 №1190 та  на підставі п.1.5, п.2.1, п.2.2 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 (зі змінами, затвердженими наказами МОН України від 20.12.2011 № 1473 та від 08.08.2013 № 1135

         За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання встановлюються тарифні розряди.  Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством. Необхідною умовою об’єктивної атестації є всебічний аналіз освітнього процесу у закладі, вивчення думки батьків, вихованців та колег педагога, який атестується. 

Індикатори оцінювання:

2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, зокрема й щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

(навчання за програмою підвищення кваліфікації при ТОКІППО, ТКМЦНОІМ, участь у тренінгах, вебінарах, майстер-класах, наявність документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників.)

2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь в освітніх проектах, фахових конкурсах педагогічної майстерності, семінарах, конференціях тощо.

2.3.Педагогічні працівники,  які мають відзнаки, нагороди, звання.

2.4. Атестація  педагогічних працівників відбувається згідно вимог чинного законодавства.       

  Оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників забезпечує об’єктивний аналіз її якості та активізації професійної діяльності. Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом аналізу виконання ними посадових обов’язків та індивідуальної участі в освітньому процесі. Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні показники педагогічних працівників, навчальну, виховну, організаційну та науково-методичну діяльність.Ефективність роботи керівника гуртка визначається рівневими показниками  оцінювання знань здобувачів освіти,  участю їх у масових заходах відповідно до напряму гуртка, досягненнями конкурсах, виставках, фестивалях тощо.(Додаток 3)

VI. Критерії, вимоги і індикатори оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу

         Управлінська діяльність адміністрації закладу на сучасному етапі передбачає вирішення низки концептуальних  положень, а саме:

·         створення умов для переходу від адміністративного стилю управління до громадсько-державного;

·         раціональний розподіл роботи між працівниками ЦТДЮ з урахуванням їх кваліфікації, досвіду та ділових якостей;

·         забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би забезпечував належний рівень освіченості і вихованості випускників та підготовку їх до життя в умовах ринкових відносин;

·         визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм реалізації стратегічних завдань, які повною мірою відповідають особливостям роботи та діловим якостям адміністрації, раціональне витрачання часу всіма працівниками;

·         правильне і найбільш ефективне використання навчально-матеріальної бази та створення сприятливих умов для її поповнення в умовах ринкових відносин;

·         забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників освітнього процесу;

·         створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі.

    Сучасні виклики освітнього менеджменту вимагають від керівника закладу   таких фахових компетенцій:

·         прогнозувати позитивне майбутнє і формувати дух позитивних змін;

·         забезпечувати відкрите керівництво;

·         організовувати роботу колективу на досягнення поставлених цілей;

·         працювати над залученням додаткових ресурсів для якісного досягнення цілей;

·         постійно вчитися і стимулювати до цього членів педагогічного колективу.

      Ефективність управлінської діяльності керівника закладу позашкільної освіти включає стан реалізації його управлінських функцій, основних аспектів та видів діяльності, ступінь їх впливу на результативність освітнього процесу.

Вимога 1. Організаційно-правові засади діяльності закладу

1.Критерії оцінювання:  Організація управлінської діяльності

Індикатори  оцінювання:

1.1.Затверджено стратегію розвитку ЦТДЮ, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності.

1.2. У закладі освіти є річне планування й відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми.

1.3. У закладі освіти створено внутрішню  систему забезпечення якості освіти; здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти.

1..4. Планування роботи закладу відповідає особливостям (типу і профілю) та умовам його діяльності.

1.5. Керівник та колегіальні органи управління закладу аналізують реалізацію планів роботи, коригують у разі потреби;

1.6. Структура закладу, мережа гуртків, інших організаційних форм відповідає Статуту ЦТДЮ ;

1.7.  Режим роботи закладу,  розклад занять навчальних груп відповідає віковим особливостям здобувачів освіти;

1.8. Наповнюваність груп відповідає встановленим нормам.

1.9. Динаміка розвитку мережі гуртків, груп, та інших творчих об'єднань, кількості здобувачів освіти (за останні три роки);

1.10. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку органів  громадського самоврядування.

1.11. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади.

1.12. Керівництво закладу освіти співпрацює з закладами освіти,громадськими об'єднаннями. 

2.Критерії оцінювання:  Керівництво закладу забезпечує ефективність кадрової політики Індикатори  оцінювання:

2.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми.

2.2. Керівництво закладу освіти за допомогою системи матеріального й морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності.

2.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації та атестації педагогічних працівників . 

3.Критерії оцінювання: Керівництво закладу забезпечує прозорість та інформаційну відкритість

Індикатори оцінювання:

3.1. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах власному веб-сайті. 

Вимога 2. Формування й забезпечення академічної доброчесності.

Індикатори оцінювання:

2.1. Заклад освіти реалізує політику академічної доброчесності та протидії фактам її порушення через виконання Положення про академічну доброчесність в ЦТДЮ.

2.2. Педагогічні працівники та здобувачі освіти поінформовані щодо дотримання академічної доброчесності.

               Ділові  та особистісні  якості  керівних працівників ЦТДЮ  визначаються  за  критеріями:

 • цілеспрямованість та саморозвиток;

 • компетентність;

 • динамічність та самокритичність;

 • управлінська етика;

 • прогностичність та  аналітичність;

 • креативність, здатність до інноваційного пошуку;

 • здатність приймати своєчасне рішення та брати на себе відповідальність за результат діяльності.

 Оцінювання управлінської  діяльності здійснюється по рівневій технології оцінювання 

                     VІI. Матеріально-технічні  ресурси  для  організації  освітнього  процесу

       Організація освітнього процесу в ЦТДЮ  здійснюється на 4 філіях закладу, які  розміщені по всіх мікрорайонах міста і 2 з них займають перші поверхи дев’ятиповерхових будівель:

- по вул Грушевського,2а (адміністративний корпус, ІІ поверх прибудови  ЗОШ №4)  

- по вул.Купчинського, 3 (  самостійна споруда)

- по вул. Л.Українки , 16 ( І поверх 9-типоверхового будинку)

 - по вул. Нечая, 4  ( І поверх 9-типоверхового будинку)

    Приміщення філій закладу відповідають  санітарно-гігієнічним нормам щодо утримання закладів освіти. Навчальні кабінети повністю забезпечені. В наявності  є обладнання, необхідне для реалізації навчальних програм та забезпечення освітнього процесу відповідно до типу та профілю закладу. 

Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу

Для якісної організації освітнього процесу  ЦТДЮ забезпечений такими ресурсами, як:

·                     статутом закладу ;

·                     стратегією розвитку;

·                     річним планом роботи;

·                     освітньою програмою;

·                     штатним розписом;

·                     типовими навчальними  програми;

·                     адаптованими навчальними програмами;

·                     календарно-тематичним плануванням;

·                     методиками й технологіями організації освітнього процесу;

·                     методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

·                     системою матеріального та морального заохочення;

·                     планами підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо. 

Забезпечення наявності інформаційних систем

для ефективного управління закладом освіти

   Для ефективного управління ЦТДЮ забезпечено  такими компонентами інформаційних систем, як:

 • сучасна мережа Інтернет;

 • технічне забезпечення (комп’ютерне, мультимедійне обладнання, цифрові засоби: проектор,  проекційний екран, тощо);

 • доступ до наявних освітніх веб-ресурсів (веб-сайти, блоги педагогів, сайт закладу, платформи для дистанційної освіти);

 • інформаційні ресурси навчального призначення (бази даних,  програмне забезпечення, засоби зв’язку, комп’ютерні та телекомунікаційні мережі  тощо).

    Застосування ІКТ педагогічними працівниками в освітньому процесі дає змогу реаліреалізувати ряд важливих завдань:

·         створення електронних освітніх ресурсів;

·         інтенсифікація роботи з документами;

·         комунікація з дітьми та батьками;

·         створення наочності, дидактичних матеріалів в електронному вигляді;

·         використання нових освітніх технологій (дистанційного, змішаного навчання, тощо);

·         створення електронних каталогів і баз даних;

·         підвищення професійного рівня педагога, обмін досвідом;

·         отримання актуальної освітньої інформації.

Інновації в управлінні освітнім закладом на базі інформаційних технологій є ключовим механізмом, який дозволить створити переваги в конкурентному середовищі. У цьому напрямку основними заходами в розвитку інформатизації закладу  є ефективна робота веб-сайту,  інформування педагогів через електронні скриньки та Google – сервіси, застосування в роботі груп у фейсбуці та вайбері тощо. 

VIIІ.  Інклюзивне освітнє середовище, універсальний дизайн та розумне пристосування

          Особам з особливими освітніми потребами позашкільна освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного  матеріально-технічного забезпечення що враховує індивідуальні потреби таких осіб.

Універсальний дизайн закладу створюється на таких принципах:

 • рівність і доступність;

 • гнучкість;

 • низький рівень фізичних зусиль (розрахування на затрату незначних фізичних ресурсів, на мінімальний рівень стомлюваності);

 • наявність необхідного розміру і простору . 

 

ІХ.  Безпекова складова закладу

          У законодавстві загальні вимоги, які забезпечують безпечне освітнє середовище закладу  регулює Закон «Про освіту». Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу визначаються в ньому у 53, 54 та 55 статтях.

Визначено три основні складові безпечного освітнього середовища:

·         безпечні й комфортні умови праці та навчання;

·         відсутність дискримінації та насильства;

·         створення інклюзивного і мотивувального простору.

Створення безпеки спрямоване на виконання таких завдань:

·         формування у здобувачів освіти компетентностей, важливих для успішної соціалізації особистості;

·         впровадження демократичної культури, захист прав дитини і формування демократичних цінностей;

·         формування у дітей і підлітків життєвих навичок (психосоціальних компетентностей), які сприяють соціальній злагодженості, відновленню психологічної рівноваги;

·          формування у здобувачів освіти  таких життєвих навичок, як спілкування, прийняття рішень, критичне мислення, управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями, формування цінностей та набуття відповідних компетентностей;

·         формування морально-етичних, соціальних, громадянських ціннісних орієнтирів, виховання національно свідомої, духовно багатої, фізично досконалої особистості;

·         профілактика залежностей та шкідливих звичок, пропаганда здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я як найвищої соціальної цінності;

·         формування творчого середовища, залучення в позаурочний час до  творчості, мистецтва, інших громадських заходів з метою їх позитивної самореалізації, соціалізації;

·         розвиток творчої співпраці педагогічного колективу, здобувачів освіти і батьків на засадах педагогіки партнерства;

·         запобігання та протидія таким негативним явищам серед дітей та учнівської молоді як насильство, кібербулінг, булінг, тощо.

Запобігання і протидія булінгу (цькуванню)  у  ЦТДЮ передбачає:

·         розроблення й оприлюднення правил поведінки здобувача освіти ЦТДЮ;

·         розроблення й оприлюднення плану заходів, спрямованих на запобігання і протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

·         розроблення й оприлюднення порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

·         розроблення й оприлюднення порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальності осіб, причетних до булінгу (цькування) тощо. 

X. Вивчення та самооцінювання якості освіти

           Види самооцінювання:

·         моніторинг творчих досягнень здобувачів освіти;

·         моніторинг педагогічної діяльності;

·         моніторинг за освітнім середовищем.

            Терміни проведення моніторингу визнача­ються  річним планом.

            Етапи проведення самооцінювання:

-підготовчий - визначення об’єкта вивчення, визначення мети, критерії оцінювання, розробка інструментарію і механізму відсте­ження, визначення термінів;

-практичний (збір інформації) — аналіз доку­ментації, тестування, анке­тування, цільові співбесіди, самооцінка, тощо;

-аналітичний - систематизація інформації, аналіз інформації, коректування, прогнозу­вання, контроль за виконанням прийнятих управлінських рішень. 

Критерії щодо здійснення внутрішнього забезпечення якості освіти:

- об’єктивність з метою максимального уник­нення суб’єктивних оцінок, урахування всіх результатів (позитивних і негативних), ство­рення рівних умов для всіх учасників освітнього процесу;

- надійність результатів, що отримуються при повторному контролі, який проводять інші особи;

- врахування психолого-педагогічних особливостей;

- систематичність у проведенні етапів і ви­дів досліджень у певній послідовності та за відповідною системою;

- гуманістична спрямованість з метою створення умов доброзичливості, довіри, поваги до особистості, позитивного емоційного клімату.

- результати моніторингу мають тільки стиму­люючий характер для змін певної діяльності.

Узагальнення, обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання  здійснюється через  проведення щорічного звіту  здобувачів освіти та педагогів за результатами освітньої діяльності, звіту директора перед громадськістю, проведенням засідань педради, метод ради . засідань відділів.

       Отримані результати дають можливість відстежувати динаміку розвитку  закладу, що сприятиме реалізації основної цілі-якості позашкільної освіти та успішному розвитку кожного учасника освітнього процесу та дасть можливість внесення змін до стратегії розвитку ЦТДЮ, визначення шляхів удосконалення освітніх і управлінських процесів та інших питань внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

 ХІ. Прикінцеві положення  

Положення «Про внутрішню систему забезпечення якості освіти» ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту схвалення.