Затверджено 

рішення педради  ЦТДЮ

від 21.12.2021 р

 

 

Правила поведінки здобувачів освіти 

комунального закладу Тернопільської міської ради

 «Центр творчості дітей та юнацтва»

 

І. Загальні положення

1.1. Правила поведінки здобувачів освіти ЦТДЮ регламентуються  Законами України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», статутом закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

1.2. Дані Правила для вихованців ЦТДЮ (далі - Правила) встановлюють норми поведінки в закладі та на його території.

1.3. Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців закладу і є обов’язковими для виконання на всій території закладу позашкільної освіти, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом.

1.4. Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»  вихованці закладу як здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;

 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

 • якісні освітні послуги;

 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

 • відзначення успіхів у своїй діяльності;

 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

 • повагу людської гідності;

 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

 • брати участь у різних видах гурткової діяльності: змаганнях, виставках, фестивалях, конкурсах тощо;

 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

 

II. Вихованці закладу як здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми та навчального плану, дотримуватись принципу академічної доброчесності та досягати результатів навчання для відповідного рівня освіти;

 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

 • дотримуватися правил особистої гігієни;

 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти; 

 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

 •  бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

 • дотримуватися чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу освіти;

 • діяти на благо закладу освіти, сприяти підвищенню позитивного іміджу закладу;

 • дотримуватися правил співдружності (набувати вміння та навички ненасильницької поведінки, виховувати в собі стійке переконання неприпустимості булінгу (цькування) в міжособистісних стосунках, поважати права людини, розвивати навички толерантної поведінки, дотримуватися принципів співробітництва та взаємоповаги).

 

III. Загальні правила поведінки

 • приходити на заняття за 10-15 хвилин до початку занять, чистими і охайними, займати свої робочі місця, готувати все необхідне для заняття приладдя;

 • не можна приносити на територію закладу освіти з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби й отрути;

 • забороняється вживання непристойних виразів і жестів;

 • не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти з закладу освіти та його території під час занять;

 • здобувач освіти повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших (поступатися дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики-  дівчаткам);

 • здобувачі освіти бережуть майно закладу, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території закладу освіти;

 • у разі спричинення збитку чужому майну, батьки вихованців, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність;

 • фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки;

 • дозволяється користуватися мобільним телефоном на заняттях гуртка, лише  як засобом навчання, і тільки з дозволу педагога.

 

IV. Поведінка на заняттях гуртків

 • під час заняття не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших здобувачів освіти від справ розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються заняття гуртка;

 • якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з кабінету , то він повинен попросити дозволу у керівника гуртка, піднявши руку;

 • якщо здобувач освіти хоче поставити питання керівнику гуртка або відповісти на питання керівника гуртка, він піднімає руку;

 • під час заняття здобувач освіти має право ставити питання керівникові гуртка, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення;

 • здобувач освіти має право в коректній формі відстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань;

 • здобувач освіти має право на творчий підхід до вирішення навчальних питань та обрати вид діяльності.

 

V. Поведінка на перервах

Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний:

 • підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

 • час перерви - особистий час кожного здобувача освіти, він може його проводити на власний розсуд, проте не повинен заважати іншим, порушувати правил безпеки;

 • під час перерви здобувачі освіти можуть вільно переміщатися по закладу освіти, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, підсобні приміщення);

 • забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;

 • забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу;

 • категорично забороняється тютюнопаління на території закладу освіти;

 • категорично заборонено самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.

 

VI. Прикінцеві положення

 • здобувачі освіти не мають права під час знаходження на території закладу освіти і при проведенні масових заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого себе та оточуючих;

 • за порушення цих Правил та Статуту закладу здобувачі освіти притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

 • усне зауваження;

 • попереджувальна бесіда адміністрації закладу;

 • повідомлення батьків про поведінку здобувача освіти;

 • відшкодування завданої здобувачем освіти матеріальної шкоди його батьками;

 • здобувачі освіти можуть звернутися до свого керівника гуртка, дирекції закладу за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії;

 • ці Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти   і є обов’язковими для виконання на всій території закладу освіти, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом.