Додаток

до рішення міської ради

від 29.05.2020 р. № 7/50/13

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

                                                                                                                                   від 29.05.2020 р.

                                                                                       № 7/50/13

 

 

 

 С Т А Т У Т

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

«ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

Тернопіль 2020

 

 

І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА», (далі по тексту ЦТДЮ)- правонаступник Тернопільського міського Центру дитячої творчості, зареєстрованого розпорядженням Тернопільської міської ради народних депутатів № 78 від 17.06.1992 року, і є комунальною власністю Тернопільської міської ради.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА» має скорочене найменування ЦТДЮ.

1.2. ЦТДЮ здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, Кодексом законів про працю України, Конвенцією ООН «Про права дитини», власним статутом, іншими законодавчими актами України.

1.3.ЦТДЮ знаходиться у підпорядкуванні управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

1.4  ЦТДЮ є самостійним бюджетним закладом, який має право на своїй базі займатися наданням платних послуг відповідно до переліку затвердженого Кабінетом Міністрів України (Постанова Кабінету міністрів № 796 від 27.08.2010 р. зі змінами).

1.5. У  ЦТДЮ можуть діяти освітні та інші підрозділи, які надають допрофесійну та початкову професійну підготовку в залежності від державних, суспільних інтересів та відповідних програм.

1.6.  ЦТДЮ є юридичною особою, має розрахунковий, може мати валютний та інші рахунки в банках, власну печатку, бланк встановленого зразка, штамп і вивіску зі своєю назвою; бухгалтерський облік здійснюється самостійно.

1.7. ЦТДЮ самостійно визначає структуру, форми, методи, засоби навчання і виховання, їх зміст, напрямки позашкільної освіти відповідно до мети та завдань закладу.

         1.8. ЦТДЮ є юридичною особою.

Місцезнаходження ЦТДЮ  : 46001 м. Тернопіль,

вул. Грушевського 2А, тел/факс(0352) 25-05-42.

 

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЦТДЮ

2.1.Головною метою ЦТДЮ є створення умов:

 • для розвитку у вільний від навчання час здібностей дітей та молоді у сфері освіти, культури, фізичної культури і спорту, естетичної та іншого виду творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої само- та/або професійної реалізації;
 • впровадження нових форм і методів організації позашкільної діяльності дітей, підлітків, молоді, задоволення їх освітніх потреб шляхом залучення до

науково-експериментальної, художньо-естетичної, декоративно-прикладної, еколого-натуралістичної, туристсько-краєзнавчої, фізкультурно-спортивної, соціально-реабілітаційної, військово-патріотичної, науково-технічної, оздоровчої, гуманітарної та іншої діяльності.

2.2. ЦТДЮ є широкодоступним, комплексним, багатопрофільним, деполітизованим міським закладом позашкільної освіти, який створює умови для цілісного гармонійного розвитку дітей та молоді  віком від 4 до 21 року.

2.3. Пріоритетною метою ЦТДЮ є сприяння становленню творчої особистості дитини, підлітка, молодої людини.

2.4. Завдання ЦТДЮ:

 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
 •        виховання у здобувачів освіти поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 •       виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;
 •       виховання громадянина - патріота України;
 •       реалізація державної політики у галузі освіти, здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;
 •       створення оптимальних умов для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку та задоволення інтересів вихованців закладу, їх національної самосвідомості і самовизначення, потреби у безперервному духовному самовдосконаленні;
 •          удосконалення механізму передачі культурних традицій через систему національно-громадянської освіти і виховання;
 •          забезпечення цілеспрямованого виховного впливу на дітей та молодь у вільний час та надання методичної допомоги організаторам оздоровлення дітей у літній період щодо організації різних форм дозвілля та пошуку його нових форм;
 • формування здорового способу життя вихованців, учнів, слухачів, свідомого ставлення до власної безпеки;
 • взаємодія з дитячими, юнацькими та іншими культурно-просвітницькими організаціями  в сфері національного відродження;
 • запровадження інноваційної системи передового досвіду роботи позашкільного закладу у методику викладання вокально-хорового, театрального, образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та організацію масової роботи з дітьми та підлітками; туристсько-краєзнавчу роботу;
 • пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;
 • розробка і реалізація програми соціального та психолого-педагогічного захисту дітей, підлітків та юнацтва, організація їх змістовного дозвілля;
 • здобуття вихованцями, учнями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;
 • задоволення потреб підлітків і молоді у їх професійному самовизначенні.

 ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. ЦТДЮ функціонує як міський освітній центр в галузі позашкільної освіти, має право створювати свої структурні підрозділи, у тому числі відокремлені структурні підрозділи (філії).

3.2. ЦТДЮ самостійно розробляє програми та концепцію своєї діяльності. При цьому враховуються інтереси і нахили дітей, підлітків і юнацтва, потреби трудового колективу, громади, держави і суспільства.

3.3. Здобування освіти в ЦТДЮ має світський характер. Мова навчання і виховання у закладі визначається Конституцією України та Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

         3.4. Творчі об’єднання ЦТДЮ класифікуються за трьома рівнями:

початковий рівень – творчі об’єднання загальнорозвиваючого спрямування, що сприяють виявленню здібностей, обдарувань вихованців, учнів і слухачів або розвитку їх інтересу до творчої діяльності;

основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців і слухачів, дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів. Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності творчого об’єднання, його чисельний склад, кількість годин для опанування програми.

Основна діяльність дітей, підлітків та молоді в ЦТДЮ - участь в одновікових і різновікових творчих об’єднаннях за інтересами (гурток, секція, клуб, студія, ансамбль, театр і т.д.)

Діяльність об’єднань визначається окремими положеннями.

Заняття можуть проводитись як за програмою одного, двох профілів, так і комплексно, залежно від характеру діяльності об’єднання, а також індивідуально, підгрупами, групами.

Індивідуальні заняття проводяться також з дітьми з особливими освітніми потребами як за місцем їхнього проживання так і  у гуртках закладу , які займаються з даною категорією дітей.

3.5. Наповнюваність груп (об’єднань) встановлюється директором  закладу позашкільної освіти  залежно від профілю та можливостей організації освітнього процесу.

Зарахування в туристські, хореографічні об’єднання, школу раннього естетичного розвитку дитини «Зернятко» проводиться за висновком лікувального закладу про відсутність протипоказань для занять в даних гуртках.

Набір до творчих об’єднань відбувається на безконкурсній основі. У гуртках хореографічного та хорового профілю можуть проводиться випробувальні заняття, з метою визначення фізичного розвитку та здібностей дітей для розподілу їх по групах.

Середня наповнюваність груп у  ЦТДЮ становить, як правило, 8(10) - 15 вихованців, учнів, слухачів, в залежності від року навчання,рівня навчання, віку дітей, програми та специфіки роботи гуртка, але не більше 25 учнів.

3.6. Освітній процес у ЦДТЮ здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я у різноманітних організаційних формах: заняття, гурткова робота, клубна робота, дистанційна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, на природі, конкурси, фестивалі тощо.

3.7. З дозволу адміністрації в діяльності творчого об’єднання разом з дітьми можуть брати участь батьки, які надають організаційну, практичну допомогу, тощо.

         3.8. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються керівником закладу позашкільної освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

         Початок і закінчення занять, масових заходів, режим роботи КЗТМР ЦТДЮ, його працівників визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими керівником закладу та з погодженням з профспілковим комітетом, а у святкові дні  та у канікулярний час  за окремим планом.

         Тривалість занять у КЗТМР ЦТДЮ визначається освітньою програмою, навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів, слухачів:

                  віком від 4 до 6 років - 30 хв.

                  віком від 6 до 7 років - 35 хв.

                  інших - 45 хв.

         Навчальний рік у закладі позашкільної освіти починається 15 вересня і закінчується, як правило, 31 травня.

3.9. ЦТДЮ організовує роботу дітей і підлітків протягом календарного року. Заклад працює за освітньою  програмою, що розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів вихованців, учнів і слухачів, потреб сім’ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій, має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

На основі освітньої програми заклад складає та затверджує річний план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу. 

ЦТДЮ може планувати роботу гуртків, секцій, відділів, відділень за освітніми та навчальними програмами з позашкільної освіти, затвердженими у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти, а також за іншими навчальними програмами, за умови їх затвердження відповідними місцевими органами виконавчої влади.

3.10.Виходячи з потреб, в закладі позашкільної освіти  можна створювати короткотермінові гуртки із змінним складом гуртківців, дотримуючись установлених норм наповненості гуртків.

3.11 Протягом навчального року та в канікулярний період  ЦТДЮ проводить різноманітну масову роботи з дітьми та підлітками в гуртках, студіях, інших об’єднаннях на своїй базі та на базі оздоровчих таборів з денним перебуванням, за місцем їх проживання; організовує концертні поїздки, походи, екскурсії, подорожі, змагання, огляди - конкурси, фестивалі. У літній час на базі орендованих приміщень може працювати профільний табір для гуртківців закладу позашкільної освіти.

3.12. Розклад занять складається заступником директора з навчально-виховної роботи з урахуванням особливостей режиму роботи закладу, вікових особливостей дітей, встановлених санітарно-гігієнічними нормами та можливостями закладу.

3.13. З метою розвитку інтересів підлітків, їх обдарованості та самовизначення у майбутній професії ЦТДЮ може укладати договори з закладами вищої освіти про співпрацю, проводить роботу спільно з науковими творчими організаціями, створюючи на власній та їх базах лабораторії для експериментальної, науково-дослідницької діяльності та різнопрофільні об’єднання дітей та підлітків, прогнозує шляхи і перспективи позашкільного закладу.

3.14. ЦТДЮ проводить міські, обласні, всеукраїнські, міжнародні фестивалі, конкурси, олімпіади, змагання. Розробляє умови їх  проведення . Має право збору вступних внесків, які використовуються для харчування, проживання учасників і нагородження переможців та організацію заходу.

3.15. Згідно чинного законодавства ЦТДЮ може організовувати платні концерти, театралізовані та фольклорно-обрядові дійства, конкурсно-розважальні програми, ярмарки-продажі виробів декоративно-прикладного мистецтва,

надавати послуги з пошиття концертних костюмів. Залучені кошти використовуються на розвиток дитячої творчості.

3.16 ЦТДЮ організовує і проводить очно-заочні масові заходи: свята, змагання, конкурси, олімпіади, огляди; створює необхідні умови для організації дозвілля, спілкування дітей та їх батьків; надає методичну допомогу дитячим та юнацьким організаціям, об’єднанням і рухам.

3.17. У масовій роботі  ЦТДЮ взаємодіє з сім’єю, школами, культурно-освітніми громадськими об’єднаннями, освітніми закладами, які сприяють національному та духовному відродженню.

3.18. ЦТДЮ проводить методичну роботу щодо удосконалення змісту, форм і принципів освітнього процесу, їх реалізації в програмах і методах навчання та виховання підростаючого покоління; через систему інформаційної служби, ознайомлює працівників з новими програмами і методичними рекомендаціями, надає їм допомогу в організації практичної роботи з гуртківцями (за профілями і видами діяльності).

3.19. У системі позашкільної освіти можуть здобуватися часткові кваліфікації нульового - третього рівнів Національної рамки кваліфікацій";

Позашкільна освіта може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої та професійної освіти. Компетентності, здобуті за програмами позашкільної освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні освіти.

3.20. ЦТДЮ несе відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей і учнівської молоді під час освітньої роботи з ними.

3.21. Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту встановленого зразка.

ІV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

             4.1. Учасниками освітнього процесу ЦТДЮ є:

 • здобувачі освіти: вихованці, учні, слухачі;
 • директор, заступники директора, завідуючі відділами закладу;
 • педагогічні працівники, методисти, бібліотекар, практичний психолог, спеціалісти, які залучені до освітнього процесу.
 •  батьки або особи, які їх замінюють,

             4.2. Відповідальність посадових осіб за дотримання вимог охорони праці, здоров’я вихованців і працівників закладу позашкільної освіти визначається відповідно до законодавства.

Працівники, здобувачі освіти і їх батьки (особи, що їх замінюють) несуть матеріальну відповідальність за псування будівель, споруд, приміщень, устаткування та інвентаря позашкільного закладу в межах, встановлених законодавством.

             4.3.Педагогічним працівником закладу ЦТДЮ повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в закладах позашкільної освіти. Педагогічним працівником ЦТДЮ може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності освітнього процесу.

4. 4. Педагогічні працівники мають право на:

 • внесення керівництву закладу та органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у позашкільному закладі;
 • вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
 • участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією освітньої діяльності;
 • проведення в установленому порядку дослідно – експериментальної, пошукової роботи;
 • вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, методик роботи з  здобувачами освіти;
 • захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність, яких не заборонена законодавством.

             4.5 Атестація педагогічних працівників закладу здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до положень про атестацію педагогічних працівників, затверджених відповідними центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері.

             4.6. Педагогічні, працівники зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися педагогічної етики, академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів по попередженню  булінгу (цькування).

             4.7. Права, обов’язки та соціальний захист здобувачів освіти ЦТДЮ визначаються Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», Законом України «Про освіту», Законом України «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад та іншими нормативно-правовими актами.

             4.8 Вихованці, учні і слухачі ЦТДЮ мають гарантоване державою право на :

 • якісні освітні послуги;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • користування інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів;
 • здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • добровільний вибір позашкільного закладу та виду діяльності;
 • навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях ЦТДЮ;
 • участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;
 • представлення в органах громадського самоврядування закладу;
 • внесення  пропозиції по вдосконаленню роботи гуртка, клубу ЦТДЮ;
 • можливість обирати органи дитячого самоврядування та бути обраним до них;

участь в оглядах, конкурсах, змаганнях, виставках, що проводить ЦТДЮ;

 • при виявлених здібностях в окремих видах діяльності одержувати від керівництва закладу характеристику-рекомендацію для вступу в заклади вищої освіти різного рівня акредитації

         4.9 Вихованці, учні і слухачі ЦТДЮ зобов’язані:

 • регулярно відвідувати заняття гуртків, клубні заходи;
 • наполегливо оволодівати знаннями та навичками;
 • брати участь в громадській роботі та трудових справах колективу, проявляти ініціативу в навчанні;
 • відповідально виконувати доручення, дані керівником чи колективом;
 • зміцнювати традиції колективу, дружбу і взаємодопомогу;
 • виконувати правила внутрішнього розпорядку і безпеки життєдіяльності, підтримувати дисципліну і порядок, бережливо ставитися до державного майна та обладнання;
 • вести роботу з популяризації гуртка;
 • використовувати знання та вміння, набуті в гуртках закладу , в школі та вдома.

         4.10. Гуртківцям та іншим особам категорично забороняється брутально висловлюватися, курити, розпивати спиртні напої, вживати наркотики, принижувати людську гідність, нищити народне добро.

            4.11. Батьки здобувачів освіти мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти,

         4.12. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);
 • проводити роботу  з  попередження  булінгу (цькування);
 • сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу(цькування);
 • виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

V. УПРАВЛІННЯ, КЕРІВНИЦТВО

ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

5.1. Управління ЦТДЮ здійснюється управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.

5.2. Керівництво ЦТДЮ здійснює директор, який призначається і звільняється наказом начальника управління освіти і науки міської ради.

5.3. Директор ЦТДЮ:

 • керує діяльністю закладу, є його представником у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.
 • забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, безпеки житєдіяльності;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу;
 • організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу;
 • укладає угоди з юридичними та фізичними особами в установленому порядку, відкриває рахунки в установах банків або/і органах Державного казначейства;
 • розробляє і затверджує функціональні обов’язки працівників у відповідності до чинного законодавства, цього статуту та кваліфікаційних характеристик;
 • спільно з профспілковим комітетом розробляє правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • затверджує нормативні документи, які регламентують діяльність структурних підрозділів закладу, структуру освітнього процесу, господарських та інших робіт;
 • представляє ЦТДЮ в усіх установах і організаціях та відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;
 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у освітньому процесі;
 • забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.
 • видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження та інші документи, які є обов’язковими для виконання;
 • застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників закладу;
 • затверджує посадові обов’язки працівників ЦТДЮ;
 • здійснює прийом і звільнення з роботи працівників згідно чинного законодавства;
 • здійснює зміни до штатного розпису.

5.4. Директор ЦТДЮ є головою педагогічної ради постійно діючого колегіального органу управління закладом.

5.5. Педагогічна рада ЦТДЮ:

 • планує роботу закладу;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо  видачі документів про позашкільну освіту випускникам закладу;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.
  Педагогічна рада ЦТДЮ проводить збори (засідання) , як правило, 3 рази на рік, а в разі необхідності і частіше. ЇЇ члени виконують свої обов’язки на громадських засадах в позаурочний час.

        5.6. Органом громадського самоврядування закладу позашкільної освіти є загальні збори колективу ЦТДЮ.

У закладі можуть діяти:

- органи самоврядування працівників закладу

- учнівського самоврядування

- батьківського самоврядування

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу

       5.7. З метою розвитку та вдосконалення освітнього процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників у позашкільному закладі на правах дорадчого органу створюється методична рада, яка діє згідно Положення.

         5.8.В закладі може створюватись художня рада, яка :

 • затверджує репертуар художніх колективів, сценарії масових заходів;
 • відбирає номери у концертні програми закладу;
 • приймає концертні програми, спектаклі та інші видовищні заходи;
 • переглядає та відбирає експонати на виставки декоративно-прикладного мистецтва;
 • затверджує ескізи декорацій та костюмів до театральних вистав тощо.

VІ.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ

      6.1. Фінансово-господарська діяльність ЦТДЮ здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу УкраїниЦивільного кодексу України, законів України "Про освіту""Про місцеве самоврядування в Україні", закону «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів.

     6.2. Фінансування ЦТДЮ здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів.

     6.3. Фінансування ЦТДЮ може здійснюватись також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

     6.4. Додатковими джерелами формування коштів закладу є:

 • кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки: від реалізації продукції, виробів, виготовлених гуртківцями і педагогічними працівниками; від здачі за узгодженням з власником в оренду приміщень, споруд і т.д.;
 • гуманітарна допомога;
 • дотації з місцевих бюджетів;
 • добровільні внески і матеріальні цінності, благодійні пожертвування  від державних, приватних, інших громадських підприємств, установ, організацій, а також окремих громадян;
 • інші надходження (прокат костюмів, ярмарки-продажі, виставки, концерти, складання сценаріїв, художнє оформлення, виконання інших замовлень, проведення конкурсів, фестивалів тощо);
 • кошти від діяльності структур, що утворюються, або засновуються ЦТДЮ з метою здобуття додаткових надходжень;
 • кошти одержані від реалізації залишків застарілого і бувшого у використанні обладнання;
 • кошти одержані за надання платних послуг згідно з законодавством;
 • батьківська плата за отримання окремих освітніх послуг в окремих структурах ЦТДЮ.

      6.5 Всі матеріальні цінності, що надійшли з різних джерел, крім грошових сум, що належать конкретним виконавцям за трудовими угодами, складають майно ЦТДЮ.

       Обсяг бюджетних асигнувань не залежить від наявності інших джерел фінансування ЦТДЮ.

      При наявності вільних приміщень, робочих місць, обладнання ЦТДЮ  може надавати  платні послуги у відповідності з переліком, який затверджений кабінетом Міністрів України.

      Платні послуги у ЦТДЮ здійснюються на підставі окремого Положення, яке обговорюється загальними зборами трудового колективу, погоджується з управлінням освіти та затверджується директором ЦТДЮ.

      6.7.Засновник має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

       Платні послуги не можуть виконуватися замість основної діяльності з дітьми, підлітками та юнацтвом, що фінансуються з державних коштів (не за рахунок зниження рівня безкоштовного обслуговування). При цьому платні послуги не можуть надаватись, якщо показники основної діяльності (виконання програм і планів роботи, гурткові заняття, охоплення ними дітей та їх якісний показник, трудова дисципліна) знижуються.

     6.8. Суми бюджетних асигнувань ЦТДЮ в разі надання ними додаткових послуг не зменшується, а надходження з різних джерел включається в загальний бюджет (спецрахунок) і складають його єдиний фонд фінансових коштів.

     Кошти, одержані за надання платних послуг, використовуються: на розвиток  навчальної, матеріальної бази, соціально-культурні заходи  згідно затвердженого кошторису.

      6.9 Працівникам ЦТДЮ можуть бути встановлені  надбавки за творчі досягнення у освітній роботі та високий професійний рівень занять з дітьми ,підлітками та юнацтвом, збереження складу учнів в об’єднаннях, виконання особливо важливих робіт.

    Розміри надбавок встановлюються в залежності від особистого внеску кожного працівника у якісне проведення заходів, виконуваних робіт (послуг).          Вказані надбавки зменшуються або знімаються повністю в разі погіршення   якості роботи, зниження наповнюваності об’єднань, гуртків, невиконання    навчальних планів і програм.

     6.10. Доплати працівникам встановлюються:

 • за присвоєння колективам звання “народний” та “зразковий”;
 • за суміщення посад, розширення зон обслуговування або збільшення об’єму виконуваних робіт, а також за виконання поряд із основною роботою обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

      6.11. Преміювання  педагогічних та інших працівників здійснюється на підставі окремого Положення (додаток до Колективного договору).

       Надбавки за високі творчі і виробничі досягнення в роботі та розміри премій керівнику ЦТДЮ затверджуються ухвалою керівного органу, а працівникам наказом директора ЦТДЮ та граничним розміром не обмежуються.

     За високі досягнення в освітній роботі, участь в громадському житті колективу преміювання згідно наказу директора може проводитись і членам колективу ЦТДЮ, які працюють за сумісництвом(додаток до Колективного договору).

    6.12. ЦТДЮ має право брати плату за навчання в окремих гуртках. Платні групи проводять свою роботу на основі самоокупності згідно кошторису, складеному і затвердженому дирекцією ЦТДЮ.

    6.13. Розмір плати за навчання в платних гуртках встановлюється дирекцією ЦТДЮ. Плата за навчання вноситься батьками, іншими громадянами на розрахунковий рахунок ЦТДЮ. У випадку вибуття з групи плата не повертається.

    6.14. Госпрозрахункові групи мають право на матеріально-технічне забезпечення, придбання товарів, необхідних для своєї діяльності по безготівковому рахунку.

     6.15. ЦТДЮ приймає благодійні внески від окремих громадян, організацій і установ на розвиток дитячої творчості (рахунок за дорученням).

     6.16. Доходи (прибутки) ЦТДЮ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ЦТДЮ, реалізація мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності передбачених цим Статутом та іншими чинними підзаконними актами.

     6.17. ЦТДЮ при здійсненні фінансово-господарської діяльності має право користуватися пільгами, встановленим чинним законодавством для закладів системи освіти.

      6.18. Бухгалтерський облік ведеться самостійно.

       Порядок ведення бухгалтерського і статистичного обліку в закладі позашкільної освіти визначається діючим законодавством.

      6.19. Кошти установи використовуються на:

 • заробітну плату, премії, грошову матеріальну допомогу на оздоровлення,
 • матеріальну грошову допомогу;
 • проведення поточного і капітального ремонту;
 • придбання обладнання на навчальні цілі;
 • видатки на екскурсії, походи, організаційно-масові заходи;
 • придбання обладнання та устаткування класів та кабінетів, меблів, оргтехніки тощо.

 6.20.Всі фінансові операції здійснює головний бухгалтер, який діє у відповідності положення про головного бухгалтера.

6.21. Банківські та платіжні документи підписуються директором.

     6.22. Звітність позашкільного закладу подається у відповідності до державних вимог обліку і статистики в установах освіти і у порядку, встановленому власником майна.

    6.23. Документація ЦТДЮ ведеться відповідно до вимог інструкцій та положень,  затверджених Міністерством освіти і науки України.

YІІ.  МАЙНО ЦТДЮ

     7.1. Майно ЦТДЮ складають основні і оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість та структура яких відображається в бухгалтерському обліку.

     7.2. ЦТДЮ самостійно володіє і користується майном, не має права без згоди власника розпоряджатися майном, тобто передавати, продавати, здавати в оренду, списувати, виконувати будь-які інші дії по  відношенню до майна, що стають причиною погіршення його стану.

     7.3. ЦТДЮ при здійсненні фінансово-господарської діяльності  має право:

 • отримувати споруди. обладнання, транспортні засоби тощо від органів державної влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
 • розвивати  власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;
 • самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;
 • користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований.

      7.4. ЦТДЮ забезпечує збереження майна, що передається в користування, утримує, експлуатує основні фонди відповідно до технічних правил і дотримання вимог охорони праці і безпеки життєдіяльності.

      7.5. Матеріально-технічна база ЦТДЮ включає в себе будинки  та приміщення за адресами :

 • вул. Грушевського,2 (приміщення ІІ поверху з прибудовою : складські приміщення , майстерні, кімната художника-оформлювача, костюмерна

( безоплатна оренда).

 • вул. Нечая,4 (приміщення І поверху житлового будинку)  (безоплатна оренда)
 • вул. Л.Українки,16(приміщення І поверху житлового будинку) (безоплатна  оренда).
 • вул. Купчинського,3 (окремий будинок).

YІІІ. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

    8.1. ЦТДЮ має право брати участь у міжнародній діяльності.

     8.2.ЦТДЮ здійснює підбір працівників і учнів для направлення їх за кордон ( з метою обміну досвідом та участі в різних заходах, конкурсах, оглядах, змаганнях, олімпіадах та ін.).

     8.3. ЦТДЮ здійснює прийом іноземних делегацій при наявності відповідних умов.

    8.4. ЦТДЮ має право використовувати міжнародні зв’язки, укладати угоди із зарубіжними установами та організаціями з обміну педагогічними працівниками й учнями та проведення спільних заходів (свят, оглядів тощо), а також вступати в міжнародні організації згідно з діючим законодавством.

      8.5. Позашкільний заклад може в установленому порядку одержати право зовнішньоекономічної діяльності. Для розрахунків з іноземними контрагентами  ЦТДЮ в установленому законом порядку може бути відкритий валютний рахунок.

      8.6. Навчальне обладнання, приладдя, що надходить з-за кордону для ЦТДЮ , звільняється від ввізного мита та митних зборів відповідно до чинного законодавства.

ІХ.  ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЦТДЮ

     10.1Ліквідація та реорганізація (злиття, поділ, відділення, перетворення) установи проводиться за рішенням власника, а у випадках, передбачених  діючим законодавством України , за рішенням суду або арбітражного суду.

     10.2. При ліквідації та реорганізації закладу звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства.

     10.3. У разі ліквідації ЦТДЮ його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

 

Міський голова                                                                                                                                          С.В. Надал