Схвалено                                                                                                                                                             

педагогічною радою ЦТДЮ                                                                                                                           

протокол № 4(8)  від 22.12.2020                                                                                                                  

                                                                 

    ПОЛОЖЕННЯ

про дистанційне навчання в ЦТДЮ

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання в  ЦТДЮ і   розроблено відповідно до Положення про дистанційне навчання (наказ Міністерства освіти і науки України 25.04.2013 № 466, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235  зі змінами,  внесеними згідно наказів МОН України №660 від01.06.2013,  №761 від 14.07.2015, №1115 від 08.09.2020) 

1.2. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок , способів пізнавальної діяльності, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу,  яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно- комунікаційних технологій.

1.3. Це Положення поширюється на всі форми дистанційного навчання .

1.4. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно- комунікаційних технологій за певними освітніми рівнями, за програмами підготовки здобувачів освіти до набуття певних знань, умінь  і навичок.

1.5. Завданням дистанційного навчання є забезпечення здобувачам освіти  можливості реалізації конституційного права на здобуття позашкільної освіти незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.

1.6.У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:

дистанційна форма навчання - форма організації освітнього процесу у ЦТДЮ , яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо- кваліфікаційний рівень;

суб’єкти дистанційного навчання - особи, які навчаються (здобувачі освіти ), та особи, які забезпечують освітній процес за дистанційною формою навчання (методисти, керівники гуртків , зав відділами ,  тощо);

система управління дистанційним навчанням - програмне забезпечення, призначене для організації освітнього процесу та контролю за навчанням через Інтернет мережу;

асинхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі, інші онлайн канали мережі інтернет;

синхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції,  соціальні мережі тощо);

веб-ресурси навчальних програм, систематизоване зібрання інформації та засобів навчально- методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних програм, яке доступне через Інтернет мережу)за допомогою доступних користувачеві програмних засобів;

веб-середовище дистанційного навчання - системно організована сукупність веб-ресурсів навчальних програм, програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням;

інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання - технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб- ресурсів (електронних ресурсів) навчальних програм, а також забезпечення організації і супроводу освітнього  процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету;

психолого-педагогічні технології дистанційного навчання - система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості;

технології дистанційного навчання - комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у закладі .

ІІ. Реалізація дистанційного навчання

2.1.Дистанційне навчання реалізовується шляхом  застосування дистанційної форми як окремої форми навчання; використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.

2.2. Дистанційна форма навчання у ЦТДЮ запроваджується відповідно до рішення педагогічної ради, та затверджується  директором ЦТДЮ.

ІІІ. Особливості організації освітнього процесу за дистанційною формою навчання

3.1. Освітній  процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота;  навчальні заняття, тощо, які  проводяться зі здобувачами освіти дистанційно у синхронному або асинхронному режимі.

3.2. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами освітнього процесу  під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео, аудіо, графічної та текстової інформації тощо у синхронному або асинхронному режимі.

3.3.Випускникам, які склали    кваліфікаційні іспити по завершенню дистанційного навчання, видається документ про позашкільну освіту згідно з статтею 18 Закону України «Про позашкільну освіту».

ІV. Особливості організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання

4.1.У ЦТДЮ використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване насамперед на категорії здобувачів освіти , що перебувають на зоні, де здійснюються карантинні заходи, які унеможливлюють вільне пересування місцевістю (інші види НС)

V. Забезпечення дистанційного навчання

5.1.Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:

  • методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;
  • критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;

5.2.Педагогічн працівники ЦТДЮ повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання. Кваліфікація працівників, які підвищували свою кваліфікацію, має бути підтверджена документом про підвищення кваліфікації за тематикою дистанційного навчання.

5.3.Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає: персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, обладнання для відеозв’язку тощо,

інформаційно-комунікаційне забезпечення, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання ЦТДЮ доступ до вебресурсів і вебсервісів для реалізації освітнього  процесу у синхронному та  асинхронному режимах; інші ресурси навчального призначення.

Для забезпечення дистанційного навчання заклад може створювати власні вебресурси або використовувати інші вебресурси,