СХВАЛЕНО                                                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

педагогічною радою ЦТДЮ                                                                                                                                          Директор ЦТДЮ

                                                                                                                                                                                Світлана МИХАНЧУК

протокол  від  30.08.2022   3 _                                                            

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

комунального закладу

Тернопільської міської ради

 

«ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА»

на 2022/2023 н.р.

 

Вступ

Освітня програма ЦТДЮ на 2022-2023 навчальний рік  створена відповідно Типової освітньої програми закладу поза шкільної освіти, затвердженої  наказом МОН України від 05.01.2021.№17 зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 11.03.2021      №308/35930    до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017, Закону України «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004р. № 651 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004р. за № 1036/9635, Типовими навчальними планами для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 р. № 676, освітніми запитами дітей та їх батьків. 

Освітня програма ЦТДЮ є засобом забезпечення реальних умов для вибору індивідуальної траєкторії розвитку, досягнення обраних освітніх рівнів, технологічним засобом управління якістю позашкільної освіти.

Освітня програма ЦТДЮ – це нормативний документ , який містить єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом для досягнення вихованцями, учнями і слухачами (здобувачами освіти)позитивних результатів навчання(набуття компетентностей).

Освітня програма вибудована з урахуванням диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, демократизації управління, створення умов для творчої діяльності адміністрації та працівників закладу, збереження єдиного освітнього простору, соціального захисту здобувачів освіти (вихованців, учнів і слухачів), із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної освіти, створення умов для безперервності освіти.

Освітня програма визначає організацію освітнього процесу у ЦТДЮ з урахуванням державної політики у сфері позашкільної освіти, особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів здобувачів освіти з використанням різних організаційних форм роботи, визначених Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. №433, а також з використанням інших форм, передбачених статутом закладу.

Освітня програма містить :

 • загальні положення про організацію освітнього процесу в ЦТДЮ,

 • вимоги до здобувачів позашкільної освіти, які можуть розпочати навчання за цією програмою,

 • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність,

 • загальний обсяг навантаження,

 • очікувані результати здобувачів освіти.

Освіта  у ЦТДЮ здійснюється за типовими навчальними планами і програмами.  Керівники гуртків  можуть планувати роботу творчих об’єднань за іншими навчальними планами і програмами за умови затвердження їх управлінням освіти і науки ТМР.

Відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 у ЦТДЮ здійснюється індивідуальна та групова роботиВідповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р    № 433, середня наповнюваність навчальних груп творчих об’єднань становить, як правило, 10-15 вихованців.

Наповнюваність окремих груп творчих об’єднань установлюється директором закладу залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей освітнього, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців і становить не більше 25 осіб.

Відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, наказом Міністерства освіти і науки України

 

від 11.08.2004 р. № 651, чисельний склад груп, у яких  передбачається індивідуальне навчання, становить від 1 до 5 вихованців. Індивідуальна робота з вихованцями організовується відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей з урахуванням його бажань, віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.

Освітній процес у ЦТДЮ може здійснюватись з використанням дистанційних технологій навчання (в зв’язку з введенням воєнного стану в Україні та заходами щодо запобігання захворювання на ковід).

Форми і методи навчання здобувачів освіти у закладі визначаються педагогами самостійно з урахуванням специфіки роботи закладу, забезпечуючи водночас досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

Освіта у ЦТДЮ надає здобувачам освіти знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я дітей, сприяє формуванню ціннісних життєвих навичок.

 

                         І.Загальні положення 

КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва» є широкодоступним, комплексним, багатопрофільним, деполітизованим міським закладом позашкільної освіти, який створює умови для цілісного гармонійного розвитку дітей та молоді  віком від 4 до 21 року.

Мета освітнього процесу в ЦТДЮ - розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, культури, спорту, естетичної та іншого виду творчості, здобуття ними ціннісних життєвих навичок , первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої само- та/або професійної реалізації.

Основними завданнями є : 

 • виховання громадянина - патріота України;

 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

 • виховання у здобувачів освіти поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

 • виховання у здобувачів освіти патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів; шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

 •  створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку здобувачів освіти;

 • здобуття учнями, вихованцями первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

 • формування в здобувачів освіти ціннісних життєвих навичок;

 • формування у здобувачів освіти (вихованців, учнів) культури недискримінаційної, ненасильницької, безконфліктної комунікації, свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, безпечного способу життя,  навичок збереження власного здоров’я, запобігання небезпечній поведінці:;

 • задоволення освітньо-культурних потреб здобувачів освіти, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;

 • пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців та учнів;

 • вдосконалення фізичного розвитку здобувачів освіти (вихованців, учнів і слухачів),

 • організація дозвілля здобувачів освіти, пошук його нових форм;

 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Освітній процес у ЦТДЮ може реалізовуватись з використанням дистанційних технологій навчання.

Головні принципи освітнього процесу:

 • гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів здобувачів освіти, формування гуманної особистості;

 • єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх національних меншин, що проживають на території України; сприяє усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими; визначає позашкільну освіту як важливий засіб національного розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні;

 • демократизація, що передбачає автономію закладу у вирішенні основних питань змісту діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства всіх учасників освітнього процесу;

 • науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети позашкільної освіти; безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок освіти, об’єднання зусиль закладу  з іншими закладами та організаціями;

 • цілісність і наступність позашкільної освіти, спрямованої на поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього життя, за умови наступності та концентричності;

 • багатоукладність і варіативність, що передбачає можливість широкого вибору змісту, форми і засобів позашкільної освіти, альтернативність у задоволенні духовних запитів здобувачів освіти, їх пізнавальних та інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної сприятливості, референції та індивідуалізованого освітнього процесу;

 • добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки до активної професійної та громадської діяльності;

 • самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, прояву обдарованості і таланту;

 • практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти певних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом.

 

Система управління освітнім процесом

ЦТДЮ діє на підставі Статуту закладу. Керівництво освітнім процесом  здійснює директор закладу.

Колегіальним органом управління ЦТДЮ є педагогічна рада, повноваження якої визначаються статутом закладу.

Педагогічна рада закладу :

 • планує роботу закладу;

 • схвалює освітню програму закладу та оцінює результативність її виконання;

 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

 • приймає рішення щодо видачі документів про позашкільну освіту;

 • розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в закладі, його структурних підрозділах;

 • обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, вихованців, слухачів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу; 

 • розглядає питання щодо відповідальності учнів, вихованців, слухачів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.

Рішення педагогічної ради ЦТДЮ вводяться в дію наказами директора закладу.

У ЦТДЮ функціонують методична рада, методичні об'єднання, відділи, Школа раннього розвитку «Зернятко», що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у закладу є загальні збори колективу ЦТДЮ.

Основні завдання управління освітнім процесом в закладі складаються з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності:

 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

 • якість проведення навчальних занять;

 • моніторинг досягнення вихованцями результатів навчання.

Відповідно до Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів , затверджених наказом МОН України від 31.10.2012р. №1230 та зареєстрованого в Мінюсті України від 19.11.2012р. за №1935/22247 кадрове забезпечення ЦТДЮ здійснено у повній відповідності з навчальним робочим планом закладу, спеціалізацією та семиденним режимом його роботи (згідно графіків роботи).

Освітній процес у ЦТДЮ забезпечують 57 педагогічних працівників. Всі вони мають відповідний рівень освіти, володіють фаховою майстерністю. З них: 53 – основний працівник, 4– працюють за сумісництвом.

У закладі працюють

-1 заслужений працівник освіти України,

- 1 заслужений працівник культури України,

- 4 відмінника освіти України,

- 1 кандидат історичних наук, 

- 10 майстрів народної творчості,

- 3 народних художніх колективи,

- 1 зразковий художній колектив,

- 1 заслужений діяч естрадного мистецтва,

- 2 керівники гуртка  - методисти.

Із метою підвищення кваліфікації педагогів у закладі діє система курсової перепідготовки при ТОКІППО, ТКМЦНОІМ та здійснюється іншими формами затвердженими нормативними документами.

 

Організація освітнього процесу в ЦТДЮ

Зміст освітнього процесу ґрунтується на засадах особистісного замовлення дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, варіюються, в чому і простежується безперервна динамічність позашкільної освіти, її нестандартність та варіативність. Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» освітній процес у ЦТДЮ здійснюється за такими напрямами: 

 • художньо-естетичний,

 • туристсько-краєзнавчий ,

 • науково-технічний,

 • фізкультурно-спортивний,

 • гуманітарний,

 • військово-патріотичний

Відповідно до особистісно-орієнтованого підходу в центр освітнього процесу ставляться інтереси здобувача освіти.

Освітній процес у ЦТДЮ ї передбачає гуманне суб’єкт-суб’єктне співробітництво всіх його учасників, діагностично-стимулюючий спосіб організації навчального пізнання, діяльнісно-комунікативну активність учнів, проектування індивідуальних досягнень в усіх видах пізнавальної діяльності, якомога повніше врахування особистих потреб в доборі змісту, методик і технологій навчання та оцінювання учнів.

Компетентнісний підхід передбачає досягнення нової якості результатів освітнього процесу шляхом його орієнтації на формування системи компетентностей особистості як її здатності до продуктивної діяльності у різноманітних навчальних і життєвих ситуаціях на основі здобутих знань, сформованих умінь, мотивів, усвідомлених ціннісних ставлень до світу, набутого пізнавального досвіду. Така система компетентностей характеризується  готовністю людини до перетворювальних способів дій, креативної діяльності загалом.

Діяльнісний підхід зумовлює залучення учнів до різноманітних видів діяльності, що дозволяє їм успішніше оволодівати суспільним досвідом та, як наслідок, забезпечує соціальну активність особистості в суспільному житті. Він є системо-утворюючим елементом між компетентнісним і особистісно- орієнтованим підходами, об’єднуючи їх в єдине ціле, формує особистість, здатну вносити інноваційні зміни в існуючу культуру й середовище, успішно розв’язувати проблемні ситуації, які постають як перед окремою людиною, так і перед суспільством.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються  засобами усіх гуртків .

Освітній процес у ЦТДЮ ґрунтується на запровадженні компетентнісно орієнтованих методик і технологій навчання та оцінювання результатів навчання, створенні інформаційно-освітнього середовища, зокрема з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, яке враховує вікові і пізнавальні особливості дітей та їхні здібності, інтереси й освітні потреби.

Позашкільна освіта у ЦТДЮ здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я у різноманітних організаційних формах:

гуртки;

- групи;

- відділи;

- студії;

школи;

- ансамблі;

- індивідуальні заняття;

- концерт, змагання, тренування, похід, екскурсія, експедиція  та інших формах, передбачених статутом ЦТДЮ.

Заняття проводяться у формі індивідуальних і групових занять.

Середня наповнюваність груп становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і слухачів.

Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить від 1 до 5 вихованців (учнів і слухачів).

Наповнюваність груп встановлюється директором закладу залежно від профілю та можливостей організації освітнього процесу. Гранична наповнюваність груп відповідно до психофізіологічного розвитку вихованців, учнів і слухачів, їх вікових категорій, рівня майстерності визначається Положенням про позашкільні навчальні заклади.

Тривалість одного заняття визначається навчальним планом і навчальними програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:

віком від 3 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

інші – 45 хвилин.

Перерви між заняттями визначаються режимом щоденної роботи закладу та його Статутом.

Вибір форм і методів навчання керівники гуртків визначають самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку в освітньому процесі.

Випускникам, які оволоділи відповідними навчальними програмами та в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту.

 

  Мережа гуртків ЦТДЮ у 2022/2023н.р.

(по напрямках позашкільної освіти )

 

№з/п

Напрямки роботи

 

Кількість груп

Кількість дітей

1.

Науково-технічний

4

60

2.

Туристсько-краєзнавчий

4

60

3.

Фізкультурно-спортивний

1

12

4.

Художньо-естетичний

137

1890

5.

Військово-патріотичний

1

15

6.

Гуманітарний

5

75

 

УСЬОГО

152

2110

 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти в ЦТДЮ

 • оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та освітньої діяльності;

 • постійний моніторинг змісту освіти;

 • моніторинг освітнього процесу; контроль за якістю дистанційного навчання;

 • моніторинг технологій навчання;

 • моніторинг ресурсного потенціалу;

 • моніторинг управління ресурсами та процесами;

 • контроль  стану  прозорості  освітньої  діяльності  та  оприлюднення інформації щодо її результатів;

 • розроблення  рекомендацій  щодо  покращення  якості  освітньої діяльності та якості освіти, тощо;

 • здійснення контролю виконання чинного законодавства в галузі освіти, нормативних документів про освіту, наказів та рішень педагогічної ради;

 • аналіз  ефективності результатів діяльності педагогічних працівників;

 • вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і негативних тенденцій в організації освітнього процесу та розробка на цій основі пропозицій щодо поширення позитивного педагогічного досвіду й усунення негативних тенденцій;

 • збір інформації, її обробка й накопичення для підготовки проєктів рішень;

 • аналіз результатів реалізації наказів і розпоряджень;

 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам у процесі контролю.

 

Створення та підтримання безпечного освітнього середовища

для учасників освітнього процесу

Мета – формування в ЦТДЮ  безпечних, комфортних та здорових умов навчання, освітнього середовища, яке забезпечує оволодіння учнями компетентностями, необхідними для життя, формування культури безпечної та здорової поведінки в умовах дії воєнного стану в Україні.

Завдання:

 • створення для учасників освітнього процесу безпечного освітнього середовища, що  попереджує прояви насильства та булінгу (цькування), порушення прав дитини,

 • формування в учасників освітнього процесу гігієничних навичок та засад здорового способу життя, зокрема звичок здорового харчування, фізичної активності, безпечної комунікації;

 • створення сучасного, розвивального, безпечного, комфортного освітнього середовища, яке сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, захисту від небезпек, підвищенню рухової активності дітей;

 • забезпечення відповідності змісту та методик навчання сучасним потребам дитини у збереженні та зміцненні здоров’я, захисті від небезпек, підвищенні рухової активності, безпечній комунікації;

 • запобігання вживанню учнями, іншими учасниками освітнього процесу тютюну, алкоголю, наркотичних засобів, інших речовин із психоактивною дією, унеможливлення їх розповсюдження та вживання в закладі освіти та на прилеглих до нього територіях;

 • створення для учасників освітнього процесу можливості користуватися сучасною матеріально-технічною базою для забезпечення здоров’язбережувального компонента навчання, рухової активності, безпечних та нешкідливих умов ;

 • забезпечення готовності педагогічних працівників до надання якісних освітніх послуг у процесі забезпечення соціального та здоров’язбережувального компонентів навчання, формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів шляхом використання Інтернету;

 • формування в учасників освітнього процесу культури недискримінаційної, ненасильницької безконфліктої комунікації,  навичок здорового та безпечного способу життя; знання та виконання правил безпечної поведінки в умовах наявності мін та ВНП , в зв’язку з введенням воєнного стану;

 • проведення ефективних інформаційних кампаній для учасників освітнього процесу, спрямованих на популяризацію здорового та безпечного способу життя, вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, протидію поширенню серед дітей та підлітків звичок, небезпечних для їх фізичного або психічного здоров’я.

 • удосконалення механізму психологічного супроводу та підтримки, запровадження дієвого механізму взаємодії ЦТДЮ з закладами охорони здоров’я для охорони психічного здоров’я дітей;

 

Методичне забезпечення освітньої програми

     Інформаційно - методична робота в ЦТДЮ – це спеціальний комплекс практичних

заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Цей комплекс орієнтований  перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості освіти й ефективності освітнього процесу в ЦТДЮ .

Завдання  методичної роботи ЦТДЮ:

 • поглиблення методологічно-теоретичної підготовки керівників гуртків, оволодіння ними інструктивно-нормативними документами про освіту;

 • діагностики труднощів, що їх зазнають педагоги у процесі освітньої діяльності;

 • удосконалення дидактично-методичного забезпечення освітнього процесу, розробки навчальних програм, участь у міських, обласних,  всеукраїнських конкурсах педагогічної майстерності;

 • вивчення і впровадження в практику роботи досягнень передового педагогічного досвіду; запровадження сучасних особистісно-орієнтованих форм і методів організації педагогічного процесу, комп’ютерно-орієнтованих технологій в умовах дистанційного навчання, в зв’язку з введенням воєнного стану в Україні;

 • системний аналіз змісту, форм і методів освітнього процесу;

 • сприяння створенню оптимальних умов для інтелектуального розвитку кожної дитини як особистості, виявлення і розвиток її здібностей з урахуванням її вікових особливостей;

 • вивчення та узагальнення педагогічного досвіду керівників гуртків закладу;

 • сприяння соціалізації педагогів та здобувачів освіти в умовах інформаційного суспільства;

 • допомога молодим педагогам з боку досвідчених керівників гуртків;

 • самоосвіта, систематичне підвищення кваліфікації педагогів;формування індивідуального стилю діяльності педагогів;

 • проведення атестації педагогів;

 • надання методичної та практичної допомоги педагогам  міста та області в організації масових виховних  заходів.

 • організація співпраці з управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради  ТКМЦНОІМ, ТОКІППО з питань курсової перепідготовки та атестації, з проведення спільних семінарів, майстер-класів, практикумів тощо.

 

          Методична робота у ЦТДЮ спрямована на розв’язання науково-методичної проблеми: «Моделювання професійної траєкторії педагогів як фактор якісної діяльності  сучасного закладу позашкільної освіти». Для  реалізації проблеми в структурі методичної роботи передбачено організацію таких підрозділів:

 • відділ методичної роботи,

 • відділ музично-естетичного виховання,

 • відділ декоративно-прикладного мистецтва,

 • відділ організаційно-масової роботи.

Методичну роботу в Центрі творчості дітей та юнацтва  забезпечують 8 методистів, з них 4-методисти - спеціалісти вищої категорії, 1 методист - спеціаліст І категорії, 2 методисти - спеціаліст ІІ категорії , 1методист - спеціаліст, 2 керівники гуртка – методисти,

4 заввідділами, практичний психолог , педагог-організатор,культорганізатор.

Заступником директора з НВР  спільно з методистами закладу організовано роботу методичної ради, на засіданнях  яких  опрацьовуються актуальні питання з методики навчання та виховання здобувачів освіти, підвищення науково-теоретичного рівня педагогічної освіти керівників гуртків, самоосвіта, участь у конкурсах педагогічної майстерності для педагогів ЗПО, робота з батьками, опанування ІКТ та використання інтернет - ресурсів у формуванні електоннного портфоліо, проведення дистанційного та змішаного навчання, в умовах  ввведення воєнного стану в Україні, впровадження STEM освіти тощо.

         У своїй роботі методисти використовують  різні форми і методи діяльності, серед яких онлай-семінари, онлайн-заняття,  конкурси, майстер-класи, творчі звіти  (презентація роботи педагога за  міжатестаційний період); нестандартні заняття, творчі зустрічі молодих педагогів з їх наставниками , виставки напрацьованих матеріалів, творчі виставки здобувачів освіти,   консультації – практикуми тощо.

     Окрім того, у ЦТДЮ  працюють методичні творчі об’єднання педагогів, діяльність яких передбачає розгляд питань: формування системи цінностей засобами позашкільної освіти; психологічні особливості підлітків; вибір форм організації занять, як одна з умов успішного навчання здобувачів освіти; впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в освітній процес під час дії воєнного стану; формування культури здоров’я учнів, попередження булінгу, самоосвіта як важлива складова роботи керівника творчого об’єднання , робота з дітьми внутрішньо-переміщених осіб, тощо. Методичні питання  керівників гуртків підпорядковуються науково-методичній проблемі закладу та спрямовується на підвищення  їх педагогічної майстерності та ефективності освітньої діяльності.

        Однією з важливих ланок методичної роботи є самоосвіта керівників гуртків. Адміністрація закладу сприяє виробленню у педагогів навичок самостійної роботи, з метою підвищення їх професійного рівня. Для удосконалення навичок самостійної роботи кожен  педагог працює  над визначеною ним проблемою, про роботу над якою звітує у кінці навчального року.

Методистами закладу вивчаються та узагальнюються матеріали з досвіду  роботи керівників гуртків закладу .

 

ІІ. Вимоги до здобувачів освіти

Вимоги до здобувачів світи, які можуть розпочати навчання визначаються рівнем гуртка та відображається у навчальних програмах.

Організацію прийому дітей до ЦТДЮ здійснює директор, керівники гуртків. Директор забезпечує дотримання законодавства України, відкритості та прозорості прийому дітей на навчання.

Зарахування здобувачів освіти може здійснюватися протягом навчального року (у міру закінчення комплектування гуртків за їх бажанням і за заявою  батьків або осіб, які їх замінюють). 

При прийомі не допускається обмеження дітей по статі, національності, походженню, місцю проживання, відношенню до релігії, соціальному стану. Прийом дітей здійснюється на безконкурсній основі.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають позашкільну освіту у порядку, встановленому для громадян України.

У гуртках хореографічного та вокального профілю можуть проводиться випробувальні заняття з метою визначення фізичного та професійного розвитку дітей для розподілу їх по групах.

Для зарахування дітей до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних гуртків, заняття ритмікою в групах ШРЕР «Зернятко», претенденти мають мати належний стан здоров’я, що дозволяє набувати відповідні компетентності за навчальними програмами (наявність   довідки медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених гуртках). При відсутності довідки адміністрація ЦТДЮ має право відмовити у зарахуванні дитини.

До  навчання у ЦТДЮ можуть прийматися діти з особливими освітніми потребами  у разі відсутності у них протипоказань займатися у відповідному гуртку.

У закладі  займаються діти з особливими освітніми  потребами, які не мають обмежень для занять у гуртках інструментального, вокального, декоративно-ужиткового ,  образотворчого спрямування.

Згідно проєкту «Від серця до серця», що діє у ЦТДЮ, для дітей з особливими освітніми потребами ЗЗСО міста проводяться масові виховні заходи, а саме: театралізовані дійства до  новорічно-різдвяних та Великодніх святкувань.

Керівники гуртків відповідають за формування контингенту та розподіляють вихованців по групах відповідно до напряму підготовки, рівню та року навчання. Формування та наповнюваність груп відбувається згідно з правилами та нормативами, встановленими нормативно-правовими актами України в галузі позашкільної освіти.

 

ІІІ. Навчальні програми

Навчальні програми гуртків ЦТДЮ як освітній компонент і нормативний документ, що визначає організацію освітнього процесу у гуртках відповідного рівня для досягнення визначених результатів навчання, розроблені з врахуванням положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р. № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2004р. за № 1036/9635, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008р. № 676.

Освітній процес у ЦТДЮ здійснюється за Типовими планами та програмами Міністерства освіти і науки України, програмами, розробленими педагогами ЦТДЮ, які затверджені управліннями освіти і науки Тернопільської міської ради,  Тернопільської ОДА, схвалених педагогічною радою ЦТДЮ та затвердженими директором закладу.

Начальні програми гуртків розроблено за окремими напрямами позашкільної освіти, рівнями та роками навчання і визначають термін навчання у гуртку та прогнозований результат

При побудові навчальних програм на основі компетентнісного підходу виділяється пізнавальна, практична, творча і соціальна компетентності.

( ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ, за якими здійснюється освітній процес у гуртках ЦТДЮ у 2022/2023 навчальному році визначено у робочому навчальному плані на 2022-2023.р., Додаток 3)

 

ІV. Загальний обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг навчального навантаження визначається напрямом позашкільної освіти та рівнем гуртка, допустимим навантаженням для різних вікових категорій та відображається в навчальних планах і програмах.

Обсяг навчального навантаження для творчих об’єднань ЦТДЮ визначаються на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчального плану, затвердженого управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, з урахуванням мережі творчих об’єднань, що діють у ЦТДЮ, та кількості груп у них, років навчання, тижневого навантаження педагогічних працівників, структури навчального року.

При формуванні навчального плану ЦТДЮ враховано вимоги законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. № 1036/9635, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2008 р. № 676).

(РОЗРАХУНОК ГОДИН для кожного гуртка, навчальної групи визначено у навчальному плані ЦТДЮ на 2022-2023н.р.)

 

Загальний обсяг навчального навантаження  для гуртків ЦТДЮ

початкового рівня

за напрямами позашкільної освіти складає 312 год.  в  тиждень

з/п

Напрям діяльності

Кількість годин

на тиждень

1-го року

навчання

всього

за рік

на тиждень 

2-й рік навчання

всього

за  рік

1

Науково-технічний

8

288

4

144

2

Туристсько-краєзнавчий

 

 

 

 

3

Фізкультурно-спортивний

 

 

 

 

4

Художньо-естетичний

235

8460

65

2340

5

Військово-патріотичний

 

 

 

 

6

Гуманітарний

 

 

 

 

 

 

243

8748

69

2484

 

Загальний обсяг навчального навантаження для гуртків ЦТДЮ

основного рівня

за напрямами позашкільної освіти складає 351 год.  в тиждень

з/п

Напрям діяльності

Кількість годин

на тиждень  1-й  рік

навчання

всього за рік

на тиждень  2-й  рік навчання

всього за  рік

на тиждень 3-й рік

навчання

всього за рік

на тиждень  4-й рік навчання

всього за  рік

1.

Науково-технічний

6

216

 

 

 

 

 

 

2.

Туристсько-краєзнавчий

24

864

 

 

 

 

 

 

3.

Фізкультурно-спортивний

 

 

6

216

 

 

 

 

4.

Художньо-естетичний

78

2808

87

3132

63

2268

57

2052

5.

Військово-патріотичний

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Гуманітарний

30

1080

 

 

 

 

 

 

 

 

138

4968

93

3348

63

2268

57

2052

 

Загальний обсяг навчального навантаження: для гуртків ЦТДЮ

 вищого рівня

за напрямами позашкільної освіти складає     104 год. в тиждень

з/п

Напрям діяльності

Кількість годин

на тиждень  1-й  рік

навчання

всього за рік

на тиждень  2-й  рік навчання

всього за  рік

на тиждень 3-й рік

навчання

всього за рік

на тиждень  4-й рік навчання

всього за  рік

1.

Науково-технічний

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Туристсько-краєзнавчий

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Фізкультурно-спортивний

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Художньо- естетичний

52

1872

35

1260

8

288

6

216

5

Військово-патріотичний

3

108

 

 

 

 

 

 

6.

Гуманітарний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

1980

35

1260

8

288

6

216

 

V. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

ЦТДЮ здійснює освітню діяльність, спрямовану на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, інших складових компетентностей, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти відображаються в навчальних програмах з позашкільної освіти, які конкретизують очікуваний результат навчання як формування компетентностей.

Як результат реалізації освітньої програми є сформованість у здобувачів освіти пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.

 • Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

 • Практичні компетентності передбачають формування різноманітних техніко-технологічних вмінь і навичок, здатності реалізовувати і захищати свої права, орієнтуватися у соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

 • Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

 • Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі. Розвиток здатності до професійного самовизначення. Творчого становлення. Формування громадянського поведінки, патріотизму, любові до України.

Компетентності, здобуті за програмами позашкільної освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні освіти.

Випускникам, які оволоділи відповідними навчальними програмами та в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається Свідоцтво про позашкільну освіту.