СХВАЛЕНО                                                                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

педагогічною радою ЦТДЮ                                                                                                                                                                                   Директор ЦТДЮ

                                                                                                                                                                                                                       Світлана МИХАНЧУК

протокол  від  29.08.2023 № 5_                                                             

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

комунального закладу

Тернопільської міської ради

 

«ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА»

на 2023/2024 н.р.

 

 

 

 

І.Загальні положення

Освітня програма ЦТДЮ на 2023-2024 навчальний рік  створена відповідно  Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти, затвердженої  наказом МОН України від 05.01.2021.№17 зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 11.03.2021      №308/35930,    Закону України «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004р. № 651 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004р. за № 1036/9635, Типовими навчальними планами для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 р. № 676, освітніми запитами дітей та їх батьків.

Освітня програма ЦТДЮ – це нормативний документ, який містить єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом для досягнення здобувачами освіти  позитивних  результатів навчання (набуття компетентностей).

Освітня програма вибудована з урахуванням диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, демократизації управління, створення умов для творчої діяльності адміністрації та працівників закладу, збереження єдиного освітнього простору, соціального захисту здобувачів освіти із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної освіти, створення умов для безперервності освіти.

Освітня програма визначає організацію освітнього процесу у ЦТДЮ з урахуванням державної політики у сфері позашкільної освіти, особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів здобувачів освіти з використанням різних організаційних форм роботи, визначених Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. №433, а також з використанням інших форм, передбачених статутом закладу.

 Освітня програма містить :

·               вимоги до здобувачів позашкільної освіти, які можуть розпочати  навчання за цією програмою,

·               перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність,

·               загальний обсяг навантаження,

·               очікувані результати здобувачів освіти.

 

Освіта  у ЦТДЮ здійснюється за типовими навчальними планами і програмами.  навчальними програмами, які схвалені педагогічною радою ЦТДЮ, затверджені наказами  керівника закладу, управліннями освіти і науки ТМР , ТОДА.

Відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 у ЦТДЮ здійснюється індивідуальна та групова роботи. Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р    № 433, середня наповнюваність навчальних груп творчих об’єднань становить, як правило, 10-15 вихованців.

Наповнюваність окремих груп творчих об’єднань установлюється директором закладу залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей освітнього, процесу, рівня майстерності вихованців і становить не більше 25 осіб.

Відповідно до Положення про порядок організації  індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, наказом Міністерства освіти і науки України

від 11.08.2004 р. № 651, чисельний склад груп, у яких  передбачається індивідуальне навчання, становить від 1 до 5 вихованців. Індивідуальна робота з вихованцями організовується відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей здобувачів освіти. з урахуванням бажань, віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.

Форми і методи навчання здобувачів освіти у закладі визначаються педагогами самостійно з урахуванням специфіки роботи закладу, забезпечуючи водночас досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

Освіта у ЦТДЮ  надає здобувачам освіти знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я дітей, сприяє формуванню ціннісних життєвих навичок.

Освітній процес у ЦТДЮ може здійснюватись з використанням дистанційних технологій навчання (в зв’язку з введенням воєнного стану в Україні).

Головні принципи освітнього процесу:

·                    гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів здобувачів освіти, формування гуманної особистості;

·              єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх національних меншин, що проживають на території України; сприяє усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими; визначає позашкільну освіту як важливий засіб національного розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні;

·                    демократизація, що передбачає автономію закладу у вирішенні основних питань змісту діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства всіх учасників освітнього процесу;

·                    науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети позашкільної освіти; безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок освіти, об’єднання зусиль закладу  з іншими закладами та організаціями;

·                    цілісність і наступність позашкільної освіти, спрямованої на поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього життя, за умови наступності та концентричності;

·                    багатоукладність і варіативність, що передбачає можливість широкого вибору змісту, форми і засобів позашкільної освіти, альтернативність у задоволенні духовних запитів здобувачів освіти, їх пізнавальних та інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної сприятливості, референції та індивідуалізованого освітнього процесу;

·                    добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки до активної професійної та громадської діяльності;

·                    самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, прояву обдарованості і таланту;

·                    практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти певних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом.

 

Система управління освітнім процесом

            ЦТДЮ діє на підставі Статуту закладу. Керівництво освітнім процесом  здійснює директор закладу.

Колегіальним органом управління ЦТДЮ є педагогічна рада. Рішення педагогічної ради ЦТДЮ вводяться в дію наказами директора  закладу.

У ЦТДЮ функціонують методична рада, методичні об'єднання, відділи, Школа раннього розвитку «Зернятко», що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у закладу є загальні збори колективу ЦТДЮ.

           

Організація освітнього процесу в ЦТДЮ

            Освітній процес у ЦТДЮ забезпечують 66 педагогічних працівники. З них: 59 – основний працівник, 7–за сумісництвом. У закладі працюють - 1 заслужений працівник освіти України, 1 заслужений працівник культури України, 4 відмінники освіти України, 1 кандидат історичних наук,  8 майстрів народної творчості,  3 народних художніх колективи, 2 зразкових художні колективи, 2 заслужених артисти естрадного мистецтва, 2 заслужених діячі естрадного мистецтва, 4 методисти - спеціалісти вищої категорії , 2 керівника гуртка – методисти.

Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» освітній процес у ЦТДЮ здійснюється за такими напрямами:

·                  художньо-естетичний,

·                  туристсько-краєзнавчий ,

·                  науково-технічний,

·                  фізкультурно-спортивний,

·                  гуманітарний,

·                  військово-патріотичний

Відповідно до особистісно-орієнтованого підходу в центр освітнього процесу ставляться інтереси здобувача освіти.

Освітній процес у ЦТДЮ ї передбачає гуманне суб’єкт-суб’єктне співробітництво всіх його учасників, діагностично-стимулюючий спосіб організації навчального пізнання, діяльнісно-комунікативну активність учнів, якомога повніше врахування особистих потреб в доборі змісту, методик і технологій навчання та оцінювання учнів.

Компетентнісний підхід передбачає досягнення нової якості результатів освітнього процесу шляхом його орієнтації на формування системи компетентностей особистості як її здатності до продуктивної діяльності у різноманітних навчальних і життєвих ситуаціях на основі здобутих знань, сформованих умінь, мотивів, усвідомлених ціннісних ставлень до світу, набутого пізнавального досвіду. Така система компетентностей характеризується  готовністю людини до перетворювальних способів дій, креативної діяльності загалом.

Діяльнісний підхід зумовлює залучення учнів до різноманітних видів діяльності, що дозволяє їм успішніше оволодівати суспільним досвідом та, як наслідок, забезпечує соціальну активність особистості в суспільному житті. Він є системо-утворюючим елементом між компетентнісним і особистісно- орієнтованим підходами, об’єднуючи їх в єдине ціле, формує особистість, здатну вносити інноваційні зміни в існуючу культуру й середовище, успішно розв’язувати проблемні ситуації, які постають як перед окремою людиною, так і перед суспільством.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються  засобами усіх гуртків .

Освітній процес у ЦТДЮ ґрунтується на запровадженні компетентнісно орієнтованих методик і технологій навчання та оцінювання результатів навчання, створенні інформаційно-освітнього середовища, зокрема з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, яке враховує вікові і пізнавальні особливості дітей та їхні здібності, інтереси й освітні потреби.

Позашкільна освіта у ЦТДЮ здійснюється у різноманітних організаційних формах:

- гуртки;

- групи;

- відділи;

- студії;

- школи;

- ансамблі;

- індивідуальні заняття;

- концерт, змагання, тренування, похід, екскурсія, експедиція  та інших формах, передбачених статутом ЦТДЮ.

Тривалість одного заняття визначається навчальним планом і навчальними програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:

віком від 3 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

інші – 45 хвилин.

Випускникам, які  оволоділи відповідними навчальними програмами та в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту.

 

 

  Мережа гуртків ЦТДЮ у 2023/2024н.р.

(по напрямках позашкільної освіти )

 

№з/п

Напрямки роботи

Кількість груп  Кількість дітей
1 Науково-технічний 5 75
2 Туристсько-краєзнавчий 5 75
3 Фізкультурно-спортивний 1 12
4 Художньо-естетичний 148 1972
5 Військово-патріотичний 1 15
6 Гуманітарний 6 84
  УСЬОГО 166 2233

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти в ЦТДЮ

·                    оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та освітньої діяльності;

·                    постійний моніторинг змісту освіти;

·                    моніторинг освітнього процесу; контроль за якістю дистанційного навчання;

·                    моніторинг технологій навчання;

·                    моніторинг ресурсного потенціалу;

·                    моніторинг управління ресурсами та процесами;

·                    контроль  стану  прозорості  освітньої  діяльності  та  оприлюднення інформації щодо її результатів;

·                    розроблення  рекомендацій  щодо  покращення  якості  освітньої діяльності та якості освіти, тощо;

·                    здійснення контролю виконання чинного законодавства в галузі освіти, нормативних документів про освіту, наказів та рішень педагогічної ради;

·                    аналіз  ефективності результатів діяльності педагогічних працівників;

·                    вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і негативних тенденцій в організації освітнього процесу та розробка на цій основі пропозицій щодо поширення позитивного педагогічного досвіду й усунення негативних тенденцій;

·                    збір інформації, її обробка й накопичення для підготовки проєктів рішень;

·                    аналіз результатів реалізації наказів і розпоряджень;

·                    надання методичної допомоги педагогічним працівникам у процесі контролю.

 

 

Створення та підтримання безпечного освітнього середовища

для учасників освітнього процесу

Мета – формування в ЦТДЮ  безпечних, комфортних та здорових умов навчання, освітнього середовища, яке забезпечує оволодіння учнями компетентностями, необхідними для життя, формування культури безпечної та здорової поведінки в умовах дії воєнного стану в Україні.

Завдання:

        ·     створення для учасників освітнього процесу безпечного освітнього середовища, що  попереджує прояви насильства та булінгу (цькування), порушення прав дитини,

  •  формування в учасників освітнього процесу культури недискримінаційної, ненасильницької безконфліктої комунікації,  навичок здорового та безпечного способу життя; знання та виконання правил безпечної поведінки при  наявності мін та ВНП  в умовах  воєнного стану;
  •   формування в учасників освітнього процесу гігієничних навичок та засад здорового способу життя, зокрема звичок здорового харчування, фізичної активності, безпечної комунікації;
  • створення сучасного, розвивального, безпечного, комфортного освітнього середовища, яке сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, захисту від небезпек, підвищенню рухової активності дітей;
  • забезпечення відповідності змісту та методик навчання сучасним потребам дитини у збереженні та зміцненні здоров’я, захисті від небезпек, підвищенні рухової активності, безпечній комунікації;
  • запобігання вживанню учнями, іншими учасниками освітнього процесу тютюну, алкоголю, наркотичних засобів, інших речовин із психоактивною дією, унеможливлення їх розповсюдження та вживання в закладі освіти та на прилеглих до нього територіях;
  • створення для учасників освітнього процесу можливості користуватися сучасною матеріально-технічною базою для забезпечення здоров’язбережувального компонента навчання, рухової активності, безпечних та нешкідливих умов ;
  • забезпечення готовності педагогічних працівників до надання якісних освітніх послуг у процесі забезпечення соціального та здоров’язбережувального компонентів навчання, формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів шляхом використання Інтернету;
  • проведення ефективних інформаційних кампаній для учасників освітнього процесу, спрямованих на популяризацію здорового та безпечного способу життя, вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, протидію поширенню серед дітей та підлітків звичок, небезпечних для їх фізичного або психічного здоров’я;
  • удосконалення механізму психологічного супроводу та підтримки, запровадження дієвого механізму взаємодії ЦТДЮ з закладами  охорони здоров’я для охорони психічного здоров’я дітей;

 

Методичне забезпечення освітньої програми

     Інформаційно - методична робота в ЦТДЮ – це спеціальний комплекс практичних

заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Цей комплекс орієнтований  перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості освіти й ефективності освітнього процесу в ЦТДЮ .

          Методична робота у ЦТДЮ спрямована на розв’язання науково-методичної проблеми: «Моделювання професійної траєкторії педагогів як фактор якісної діяльності  сучасного закладу позашкільної освіти». Для  реалізації проблеми в структурі методичної роботи передбачено організацію таких підрозділів:

·    відділ методичної роботи,

·    відділ музично-естетичного виховання,

·    відділ декоративно-прикладного мистецтва,

·    відділ організаційно-масової роботи.

          Методичну роботу в Центрі творчості дітей та юнацтва  забезпечують 8 методистів, з них 4-методисти - спеціалісти вищої категорії, 1 методист - спеціаліст І категорії, 2 методисти - спеціаліст ІІ категорії , 1методист - спеціаліст, 2 керівники гуртка – методисти,

 4 заввідділами, практичний психолог , педагог-організатор.

                 Заступником директора з НВР  спільно з методистами закладу організовано роботу методичної ради, на засіданнях  яких  опрацьовуються актуальні питання з методики навчання та виховання здобувачів освіти, підвищення науково-теоретичного рівня педагогічної освіти керівників гуртків, самоосвіта, участь у конкурсах педагогічної майстерності для педагогів ЗПО, робота з батьками, опанування ІКТ та використання інтернет - ресурсів у формуванні електоннного портфоліо, проведення дистанційного та змішаного навчання, в умовах  ввведення воєнного стану в Україні,  впровадження STEM освіти тощо.

               Окрім того, у ЦТДЮ  працюють методичні творчі об’єднання педагогів, діяльність яких передбачає розгляд питань: формування системи цінностей засобами позашкільної освіти; психологічні особливості підлітків; вибір форм організації занять, як одна з умов успішного навчання здобувачів освіти; впровадження інформаційно-комп’ютерних  технологій в освітній процес під час дії воєнного стану; формування культури здоров’я учнів, попередження булінгу, самоосвіта як важлива складова роботи керівника творчого об’єднання, робота з дітьми внутрішньо-переміщених осіб, тощо.

        Однією з важливих ланок методичної роботи є самоосвіта керівників гуртків. Адміністрація закладу сприяє виробленню у педагогів навичок самостійної роботи,  з метою підвищення їх професійного рівня. Для удосконалення навичок самостійної роботи кожен  педагог працює  над визначеною ним проблемою, про роботу над якою звітує у кінці навчального року.

 

ІІ. Вимоги до здобувачів освіти

Вимоги до здобувачів світи, які можуть розпочати навчання визначаються рівнем гуртка та відображається у навчальних програмах.

Організацію прийому дітей до ЦТДЮ здійснює директор, керівники гуртків. Директор забезпечує дотримання законодавства України, відкритості та прозорості прийому дітей на навчання.

Зарахування здобувачів освіти  може здійснюватися протягом навчального року (у міру закінчення комплектування гуртків за їх бажанням і за заявою  батьків або осіб, які їх замінюють).

При прийомі не допускається обмеження дітей по статі, національності, походженню, місцю проживання, відношенню до релігії, соціальному стану. Прийом дітей здійснюється на безконкурсній основі.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають позашкільну освіту у порядку, встановленому для громадян України.

У гуртках хореографічного та вокального профілю можуть проводиться випробувальні заняття з метою визначення фізичного та професійного розвитку дітей для розподілу їх по групах.

Для зарахування дітей до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних гуртків, заняття ритмікою в групах ШРЕР «Зернятко», претенденти мають мати належний стан здоров’я, що дозволяє набувати відповідні компетентності за навчальними програмами (наявність   довідки медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених гуртках). При відсутності довідки адміністрація ЦТДЮ  має право відмовити у зарахуванні дитини.

До  навчання у ЦТДЮ можуть прийматися діти з особливими освітніми  потребами  у разі відсутності у них протипоказань займатися у відповідному гуртку.

Керівники гуртків відповідають за формування контингенту та розподіляють вихованців по групах відповідно до напряму підготовки, рівню та року навчання.

 

ІІІ. Навчальні програми

Навчальні програми гуртків ЦТДЮ як освітній компонент і нормативний документ, що визначає організацію освітнього процесу у гуртках відповідного рівня для досягнення визначених результатів навчання, розроблені з врахуванням положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р. № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2004р. за № 1036/9635, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008р. № 676.

Освітній процес у ЦТДЮ здійснюється за Типовими планами та програмами Міністерства освіти і науки України, програмами, розробленими педагогами ЦТДЮ, які затверджені управліннями освіти і науки Тернопільської міської ради,  Тернопільської ОДА, схвалених педагогічною радою ЦТДЮ та затвердженими керівником закладу.

Начальні програми гуртків розроблено за окремими напрямами позашкільної освіти, рівнями та роками навчання і визначають термін навчання у гуртку та прогнозований (очікуваний)результат.

 ( ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ, за якими здійснюється освітній процес у гуртках ЦТДЮ у 2023/2024 навчальному році визначено у робочому навчальному плані на 2023-2024н.р., Додаток 3)

 

ІV. Загальний обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг навчального навантаження визначається напрямом позашкільної освіти та рівнем гуртка, та відображається в навчальному плані і програмах.

Обсяг навчального навантаження для гуртків ЦТДЮ визнвчено у  навчальному  плані, затвердженому управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, з урахуванням мережі творчих об’єднань, що діють у ЦТДЮ, та кількості груп у них, років навчання, тижневого навантаження педагогічних працівників, структури навчального року.

При формуванні навчального плану ЦТДЮ  враховано вимоги законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. № 1036/9635, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2008 р. № 676).

(РОЗРАХУНОК ГОДИН для кожного гуртка, навчальної групи визначено у навчальному плані ЦТДЮ на 2023-2024н.р.)

 

 

Загальний обсяг навчального навантаження  для гуртків ЦТДЮ

початкового рівня

за напрямами позашкільної освіти складає    353 год.  в  тиждень

    №     

з/п

Напрям діяльності

Кількість годин

на тиждень

1-го року

навчання

всього   

за рік

на тиждень 

2-й рік навчання

всього     

 за  рік

1

Науково-технічний

16

576

 

 

2

Туристсько-краєзнавчий

 

 

 

 

3

Фізкультурно-спортивний

 

 

 

 

4

Художньо-естетичний

241

8676

92

3312

5

Військово-патріотичний

 

 

 

 

6

Гуманітарний

4

144

 

 

 

 

261

9396

92

3312

 

Загальний обсяг навчального навантаження для гуртків ЦТДЮ

основного рівня

за напрямами позашкільної освіти складає  384 год.  в тиждень

     №

     з/п

Напрям діяльності

Кількість годин

на тиждень

 1-й  рікнавчання

всього за рік

на тиждень  

2-й  рік навчання

всього за  рік

на тиждень 

3-й рікнавчання

всього за рік

на тиждень  

4-й рік навчання

всього за рік

1.

Науково-технічний

6

216

 

 

 

 

 

 

2.

Туристсько-краєзнавчий

28

1008

 

 

 

 

 

 

3.

Фізкультурно-спортивний

 

 

 

 

6

216

 

 

4.

Художньо-естетичний

148

5328

63

2268

49

1764

54

1944

5.

Військово-патріотичний

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Гуманітарний

18

648

12

432

 

 

 

 

 

 

200

7200

75

2700

55

1980

54

1944

 

Загальний обсяг навчального навантаження для гуртків ЦТДЮ   вищого рівня

за напрямами позашкільної освіти складає  62  год. в тиждень

   №  

з/п

Напрям діяльності

Кількість годин

на тиждень

 1-й  рікнавчання

всього за рік

на тиждень  

2-й  рік навчання

всього за  рік

на тиждень 

3-й рікнавчання

всього за рік

натиждень  

4-й рік навчання

всього за  рік

1.

Науково-технічний

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Туристсько-краєзнавчий

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Фізкультурно-спортивний

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Художньо- естетичний

39

1404

14

504

6

216

 

 

5

Військово-патріотичний

 

 

 

 

3

108

 

 

6.

Гуманітарний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

1404

14

504

9

324

 

 

 

 

V. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

ЦТДЮ здійснює освітню діяльність, спрямовану на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, інших складових компетентностей, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

Очікувані результати навчання здобувачів позашкільної освіти відображаються в навчальних програмах з позашкільної освіти, які конкретизують очікуваний результат навчання як формування компетентностей.

Як результат реалізації освітньої програми є сформованість у здобувачів освіти пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.

·         Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

·        Практичні компетентності передбачають формування різноманітних техніко-технологічних вмінь і навичок, здатності реалізовувати і захищати свої права, орієнтуватися у соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

·       Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

·     Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі. Розвиток здатності до професійного самовизначення. Творчого становлення. Формування громадянського поведінки, патріотизму, любові до України.