ЗМІСТ 

І. Вступ.                                                                                                            

ІІ. Тематичні складові Стратегії.

1.Мета та завдання

3.Принципи

3. Прогнозовані результати

ІІІ. Програмна діяльність  Стратегії

 • Проєкт «Творча дитина»
 • Проєкт «Світ взаємин: я та інші»
 • Програма «Внутрішня система забезпечення якості освіти»
 • Програма «Фінансово-господарська діяльність»
ІV. Управління ризиками Стратегії
V. Моніторинг оцінки діяльності Стратегії
Прикінцеві положення

І. Вступ

Сучасна позашкільна освіта – це безперервний освітній процес, що не має фіксованих термінів початку і завершення, послідовно переходить від одного етапу до іншого, забезпечуючи кожній дитині умови для вільного вибору видів і форм діяльності, духовного, інтелектуального та фізичного розвитку, формування готовності до участі в складній системі соціальних відносин, а також формування моральної позиції, від якої залежить подальший розвиток особистості.

КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва» - це не тільки місце емоційно-психологічної захищеності і душевного комфорту особистості, конструктивної співпраці та взаєморозуміння, це заклад, де формується національна свідомість, громадянська зрілість, соціальна відповідальність, комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою дій, вчинків, поведінки.

Місія ЦТДЮ – сприяння кожному здобувачу освіти в цілісному розвитку та лідерському становленні, служіння людині, громаді, суспільству,  створення за допомогою освітнього процесу і впровадження нових освітніх технологій  умов для одержання здобувачами  освіти якісної освіти, що дозволяє успішно жити у швидко мінливому світі.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх гуртків. Виокремлення в навчальних програмах наскрізних ліній ключових компетентностей спрямоване на формування в дітей здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Центр творчості дітей та юнацтва є широкодоступним, комплексним, багатопрофільним закладом позашкільної освіти, який створює умови для цілісного гармонійного розвитку дітей та молоді  віком від 4 до 21 року. Освітній процес у ЦТДЮ здійснюється за такими напрямами позашкільної освіти : художньо-естетичний,  туристсько-краєзнавчий, науково-технічний, фізкультурно-спортивний, гуманітарний,  соціально-реабілітаційний .

 Законодавчою основою для розроблення Стратегії є: Конституція України, Закон України «Про освіту» (у новій редакції), Закон України «Про позашкільну освіту» та інші нормативно-правові документи.

 

ІІ. Тематичні складові

Стратегічна мета: розвиток та формування в здобувачів освіти компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності конкурентоспроможної і самодостатньої особистості.

Завдання Стратегії розвитку:

 • розвивати мережу гуртків ЦТДЮ відповідно  до потреб  і запитів  громади суспільства і держави,  охоплення позашкільною освітою  дітей усіх вікових категорій, особливо  дітей соціально-незахищених категорій ,  дітей з особливими освітніми потребами;
 • підвищувати   ефективність освітнього процесу через впровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій та  психолого-педагогічного супроводу;
 • запобігати  та протидіяти булінгу, проваджувати  здоров’язберігаючі технології в освітній процес;
 •  забезпечити функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЦТДЮ та проведення  моніторингу освітніх змін, на  основі результатів якого  прогнозувати   тенденції  інноваційного розвитку;
 • сприяти зростанню професійної компетентності та особистого розвитку педагогічних працівників ;
 • удосконалювати   систему виховної роботи на основі урізноманітнення форм та методів масової роботи у сфері вільного часу дітей;
 • розширювати  партнерські зв’язки  з батьками, іншими  закладами освіти, науковими установами, громадськими організаціями для просвітницької роботи, забезпечення участі здобувачів освіти у соціальних проектах, тощо
 • формувати сучасну матеріально-технічну базу закладу.

Прогнозовані результати

 • реалізація права дітей та учнівської молоді на здобуття якісної позашкільної освіти відповідно до їхніх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • підвищення рівня   навчальних досягнень  та вихованості здобувачів освіти;
 • ефективне управління закладом;
 • підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння методами та прийомами ї навчання та виховання здобувачів освіти);
 • створення позитивного іміджу ЦТДЮ в соціумі,  підвищення конкурентоздатності закладу шляхом підвищення якості соціально-освітніх послуг, організаційно-координаційної і науково-методичної роботи;
 • оновлення матеріально-технічної бази закладу.

Принципи Стратегії:

 • Принцип конституційності - підпорядкування нормативним положенням Конституції та забезпечення її реалізації, врахування норм нормативно-правових актів та міжнародних документів.
 • Принцип паритетності - забезпечення рівних можливостей доступності кожному до позашкільної освіти.
 • Принцип співробітництва - забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства.
 • Принцип науковості - орієнтування на теоретичні положення, науково перевірені знання, які відповідають сучасному рівню розвитку науки і практики.
 • Принцип  культуровідповідності - передбачає врахування національних традицій та світових надбань людства у формуванні та реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти.
 • Принцип гуманізації - передбачає цінність людини як особистості, її вільний розвиток і творчу реалізацію.
 • Принцип колективності - спільна діяльність педагогічного колективу закладу, яка впливає на свідомість та вчинки дітей, формує в них позитивне ставлення до праці, людей, надає можливість для спілкування та розуміння норм поведінки;
 • Принцип природовідповідності - врахування вікових, фізіологічних, психологічних та індивідуальних особливостей дитини, стимулювання її активності, розкриття творчого потенціалу, виявлення інтересів до різних видів діяльності.

ІІІ. Програмна діяльність  Стратегії

Проєкт «Творча дитина»

Мета проєкту: створення умов для розвитку здібних та обдарованих вихованців в тому числі дітей з ООП ; підтримка та стимулювання розвитку інтелектуально та творчо обдарованих дітей; формування високопрофесійного педагогічного колективу.

Завдання проєкту:

 • забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання і підтримки творчих дітей та молоді, як важливого чинника формування умов  для становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації;
 • удосконалити систему соціальної підтримки та заохочення обдарованих дітей та молоді.

Очікувані результати:

 • створення системи виявлення та розвитку творчих дітей;
 • створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтований освітній процес, доступ до сучасних, традиційних та інформаційних ресурсів;
 • підвищення рівня творчої активності здобувачів освіти  ЦТДЮ;
 • значні досягнення у різноманітних конкурсах.

№  з/п

Шляхи реалізації

Термін  виконання

Контроль і керівництво

1

Вивчення пізнавальних, комунікативних, творчих, художньо-естетичних інтересів та нахилів дітей

2021-2026

Анкетування,

тестування, опитування, аналіз результативності, наказ

2

Створення умов для задоволення пізнавальних інтересів та нахилів дітей:

- розширення знань, розвиток умінь, здібностей, формування у вихованців інтересу до певного профілю гуртка;

- досягнення гуртківців через участь у конкурсах, фестивалях, виставках, тощо

2021-2026

Навчальні програми

дипломи

3

Організація та проведення масових заходів за участю гуртківців ЦТДЮ

2021-2026

Річний план роботи, робочі плани Наказ

4

Діяльність міського учнівського парламенту «Наснага»

2021-2026

Річний план роботи, заходи 

5.

Участь керівників гуртків, методистів у навчальних семінарах, семінарах-практикумах, тренінгах, вебінарах різних рівнів з питань розвитку творчих здібностей дитини, системи роботи

2021-2026

Засідання методичної, педагогічної  ради, наказ

6

Співпраця з соціальними та  психологічними службами, ЗЗСО, ЗПО,  управліннями ТМР,  ТКМЦНОІМ, г/о тощо

2021-2026

Згідно річного плану, спільні робочі плани, захід-аналіз

7

Залучення батьків до участі до освітнього процесу , виховних, творчих заходів,  конкурсів,  фестивалів, виставок, організації екскурсій, поїздках тощо                                                                                                                                                       

2021-2026

Наказ, річний план роботи закладу, батьківські збори, батьківська рада закладу

8

Соціалізація дітей з ООП через реалізацію заходів у рамках проєкту «Від серця до серця», який передбачає проведення масових виховних заходів, благодійних акцій для дітей з ООП з ЗЗСО міста, тощо

2021-2026

Згідно запланованих заходів проекту, річного плану роботи

9

Робота Школи раннього естетичного розвитку «Зернятко» для дітей дошкільного віку

2021-2026

Наказ, навчальні  програми

10

Розширення рекламної діяльності в соціальних мережах, ЗМІ.

2021-2026

Наказ


Проєкт «Світ взаємин: я та інші»

Мета проєкту: cтворення  безпечного освiтнього середовища; виховання  почуття емпатії та переживання до дитини, яка зазнає насильства; розвитку вміння пошуку шляхів виходу зі складної ситуації; формування  навичок відповідальної та безпечної поведінки.

Завдання проєкту:

 • здійснювати соціально-психолого-педагогічну допомогу здобувачам освіти та їхнім батькам щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх.
 • посилити профілактичну роботу з попередження насильства щодо дітей, зокрема таких його проявів, як булінг, кібербулінг;
 • сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу;
 • координувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед здобувачів освіти;
 • сформувати у здобувачів освіти навички  висловлювання Я та ТИ повідомлення;
 • розвивати комунікативні навички та рефлексію як спосіб пізнання себе.

Очікувані результати:

 • створення системи  профілактичної роботи в закладі;
 • допомога здобувачам освіти і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів;
 • навчання дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства (булінгу);
 • профілактика правопорушень і злочинності серед молоді;
 • створення безпечного толерантного середовища. 

 

№ з/п

Шляхи реалізації

Термін реалізації

Контроль і керівництво 

1.

Створити базу інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах.

2021-2026

Анкети, тести

2.

Первинна діагностика:

- соціометричне дослідження колективу;

- діагностика стратегій виходу з конфліктних ситуацій    ( методика К. Томаса, Дж. Джонсона); 

- діагностика рівня згуртування колективу (за Лутошкіним, дослідження СПК)

2021-2026

Програма діагностування

4.

Профілактика конфліктності через підвищення особистісної самоідентифікації в колективі

2021-2026

Методичні рекомендації

5.

Провести тренінг "Хто Я?"

( Я-образ, самоідентифікація підлітків) 

2022-2023

Програма тренінгу

6.

Розробка корисних порад для батьків на тему: «Як уникнути насилля з боку однолітків»

2021-2022

Методичні рекомендації

7.

Провести  тренінгові заняття "Я та інші»

2021-2026

Програма тренінгу

8.

Профілактика прояву випадків боулінгу.

щороку

Методичні рекомендації

9.

 Контролювати стан попередження випадків булінгу.

щороку

Наказ №

10.

Провести заняття з елементами тренінгу щодо профілактики прояву булінгу

2021-2026

Програма тренінгу

11.

Оформлення пам’яток, буклетів

Щороку

Наочність

12.

Обговорити питання протидії булінгу на батьківських зборах закладу

щороку

Протокол зборів

13.

Підвищення рівня згуртування, як основа для розуміння самоцінності кожного члена колективу.

щороку

Методичні рекомендації

14.

Провести вправи та заняття на згуртування колективу

2022-2026

Методичні рекомендації

15.

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу».

2021-2026

Наказ №

16.

Організація та проведення занять та бесід для батьків, щодо причин порушень у поведінці дитини.

2021-2026

Методичні рекомендації

17.

Проведення вторинної діагностики:

- соціометричне дослідження колективу; 

- діагностика стратегій виходу з конфліктних ситуацій( по ситуації, за потреби);

 - діагностика адаптивності діагностика адаптивності(методика Фурманова, Роджерса-Даймонда); 

- діагностика рівня згуртування колективу (за Лутошкіним, дослідження СПК)

2021-2026

Програма діагностування

18.

Підготовка пам'яток для батьків про випадки булінгу щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям.

щороку

Наочність

 

 Програма «Внутрішня система забезпечення якості освіти»

Мета :  гарантування  якості позашкільної освіти , надання освітніх послуг належного рівня відповідно до державних стандартів та потреб споживачів;

Завдання:

 • Створення нормативної бази системи забезпечення якості освіти.
 • Ресурсне забезпечення організації освітнього  процесу відповідно до нових освітніх стандартів.
 • Формування стійкої довіри до закладу з боку батьків, здобувачів освіти
 • Забезпечення відкритості освітньої політики закладу

Зміст заходів

Терміни виконання

Управління /контроль

Розробити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти»

2021

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Розробити Положення Про академічну доброчесність

2021

Положення Про академічну доброчесність нарада

Розробити критерії, правила і процедури оцінювання :

 • освітнього середовища
 • оцінювання професійної діяльності педагогів
 • оцінювання здобувачів освіти,
 • управлінської діяльності

2021-2022

Річний план роботи

Засідання педради

Здійснити моніторинг та узагальнення моніторингу  освітнього середовища

2022

  аналіз наказ

Організація заходів з попередження насильницької поведінки булінгу та дискримінації

2021-2026

Річний план роботи,

веб-сайт закладу

 

Здійснити моніторинг та узагальнення моніторингу  педагогічної діяльності педагогічних працівників

2023

аналіз, наказ

Професійний розвиток педагогів , вибір форм та напрямів підвищення кваліфікації,  методик роботи з дітьми з ООП

Проведення атестації педагогів

2021-2026

Річний план підвищення кваліфікації, протокол засідання педради

 

Протоколи засідань а/к , наказ

Участь педагогів у конкурсі «Джерело творчості»

2021-2026

аналіз ,наказ

Впровадження навчальних програм з ІКТ

2021-2026

наказ

Здійснити моніторинг та узагальнення моніторингу оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти (участь у конкурсах, фестивалях, виставках, концертах , змаганнях)

2024

 аналіз, наказ

Видача  здобувачам освіти  свідоцтв про позашкільну освіту

2021-2026

Протоколи кваліфікаційних іспитів,  наказ

Здійснити моніторинг та узагальнення моніторингу управлінської діяльності керівних працівників закладу

2025

аналіз наказ

Звітування директора перед громадськістю, колективом

2021-2026

Протокол зборів, сайт закладу

Здійснювати психолого-педагогічний супровід педагогів

2021-2026

План  роботи практичного психолога

Здійснювати науково-методичну роботу над проблемою «Моделювання професійної траєкторії педагогів  як фактор якісної діяльності сучасного закладу позашкільної освіти»

 

2021-2026

Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою, річний план роботи,  накази про організацію та підсумки методичної роботи

 

Програма «Фінансово-господарська діяльність»

Мета: створення умов для реалізації Стратегії розвитку ЦТДЮ

Завдання:

 • Проводити поточні  та капітальні  ремонти навчальних приміщень , коридорів, туалетів, фасадів філій ЦТДЮ
 • Виходити з проханням про виділення коштів для встановлення пожежної сигналізації, протипожежну обробку дахів
 • Поступово замінювати  освітлення на філіях закладу ,  вікон на філіях ,  меблів у навчальних кімнатах.
 • Виготовляти  декорації, пошиття костюмів для загальноміських заходів, свят тощо.

Зміст заходів

Терміни виконання

Управління /контроль

Здійснювати поточний ремонт приміщень на всіх філіях

2021-2026

 

Обладнати студію звукозапису по вул. Грушевського

2021-2022

Договори

актів виконаних робіт

Придбати та встановити  3 системних комп’ютерних блоки, встановити 5 модернізованих моніторів

2021-2022

Інвентарна книга

Придбати :

 • комплект столів для  кімнат ШРЕР «Зернятко» по вул.Л.Українки
 • відео проектор
 • туристичне спорядження
 • музичні інструменти
 • взуття для хореографічних колективів

 

2021-2022

 

2023-2024

2024-2025

2025-2026

2025-2026

Інвентарна книга

 Вийти з клопотанняям:

 • про виділення коштів  для обладнання системи пожежної сигналізації  на філії по вул. Купчинського
 • про виділення коштів  для  ремонту фасаду на філії по вул. Купчинського
 • про виділення коштів   на ремонт даху та фасаду по вул. Грушевського
 • про виділення коштів   для обладнання системи оповіщення на філіях

 

2021-2022

 

 

2021-2022

 

2022-2023

 

2024-2025

клопотання

Зробити ремонт:

 • туалетної кімнати на філії Грушевського
 • даху  та фасаду по вул. Грушевського

 

2022-2023

2023-2024

Договори

актів виконаних робіт

Обладнати систему оповіщення на філіях

2025-2026

Договори актів виконаних робіт

Обладнати комп’ютерний клас

 

2025-2026

 

Оновити оргтехніку для студії звукозапису

2024-2025

Інвентарна книга

 

ІV. Управління ризиками Стратегії

Ризики:

1. Продовження пандемії, карантин

Можливі наслідки: складність або неможливість реалізації  деяких аспектів діяльності, зниження ефективності освітнього процесу,  рівня навчальних досягнень  здобувачів освіти.

Стратегія управління ризиками: формування альтернативного плану дій, проведення освітнього процесу в онлайн-форматах.

2. Нестача коштів для оновлення матеріально-технічної бази

Можливі наслідки: неможливість реалізації  основних напрямів розвитку закладу, розвиток мережі, забезпечення освітнього процесу ІКТ.

Стратегія управління ризиками: залучення спонсорських коштів (батьки, меценати)

V. Моніторинг оцінки діяльності Стратегії

Для успішної реалізації Стратегії розвитку  система моніторингу та оцінки виконання здійснюється   з використанням таких інструментів моніторингу: опитування, анкетування, форми спостереження, аналітичні довідки, протоколи тощо. Це дає можливість акумулювати інформацію, здійснювати поточний контроль динаміки змін в освітньому процесі  закладу  протягом часу реалізації Стратегії та своєчасно коригувати напрями діяльності, використовуючи відповідні методи і засоби для вдосконалення освітньої діяльності.

Прикінцеві положення Стратегії

Цей документ набирає чинності з 2021 по 2026рік та може змінюватись  або доповнюватись  в процесі реалізації Стратегії .