Кошторис на 2019 р. (оздоровлення)

14.12.2020   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

      ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002  № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118
         
        Затверджений у сумі:
      Шістсот тисяч гривень 00 копійок(600 000,00 грн.)
                        (сума словами і цифрами)
         
         
      Заступник начальника управління освіти і науки ТМР
      (посада)
      О.П. Пельвецька
    (підпис) (ініціали і призвище)
      14.01.2019р.  
       (число, місяць, рік)  
        М.П.
         
КОШТОРИС 
на 2019 рік
14040078 Комунальний заклад Тернопільської міської ради  "Центр творчості дітей та юнацтва"
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Тернопіль
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий
         
код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування бюджету 06 Комунальний заклад Тернопільської міської ради  "Центр творчості дітей та юнацтва"
         
код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування державного бюджету
         
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)  *  0613140   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  )
        (грн)
  Код Усього на рік  РАЗОМ 
Найменування загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 600 000,00   600 000,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 600 000,00 х 600 000,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х х    
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х    
(розписати за підгрупами)    х    
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х    
(розписати за підгрупами)    х    
 інші надходження, у тому числі:   х    
 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х    
 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   х    
 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,  класифікації  кредитування бюджету)   х    
  х ** **
         
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ   х 600 000,00   600 000,00
  КРЕДИТІВ - усього        
Поточні видатки 2000 600 000,00   600 000,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100      
Оплата праці 2110      
Заробітна плата 2111      
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112      
Нарахування на оплату праці 2120      
Використання товарів і послуг 2200 600 000,00   600 000,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210      
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220      
Продукти харчування 2230      
Оплата послуг (крім комунальних) 2240      
Видатки на відрядження 2250      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270      
Оплата теплопостачання 2271      
Оплата водопостачання та водовідведення 2272      
Оплата електроенергії 2273      
Оплата природного газу 2274      
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275      
Оплата енергосервісу 2276      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 600 000,00   600 000,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 600 000,00   600 000,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400      
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410      
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420      
Поточні трансферти 2600      
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620      
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630      
Соціальне забезпечення 2700      
Виплата пенсій і допомоги 2710      
Стипендії 2720      
Інші виплати населенню 2730      
Інші поточні видатки 2800      
Капітальні видатки 3000      
Придбання основного капіталу 3100      
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110      
Капітальне будівництво (придбання) 3120      
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121      
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122      
Капітальний ремонт 3130      
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131      
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132      
Реконструкція та реставрація 3140      
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141      
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142      
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143      
Створення державних запасів і резервів 3150      
Придбання землі та нематеріальних активів 3160      
Капітальні трансферти 3200      
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210      
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220      
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240      
Внутрішнє кредитування 4100      
Надання внутрішніх кредитів 4110      
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111      
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112      
Надання інших внутрішніх кредитів 4113      
Надання зовнішніх кредитів 4210      
Нерозподілені видатки 9000      
         
         
Директор   С.М. Миханчук
    (підпис)  (ініціали і прізвище)
         
Головний бухглтер   А.М. Сивак
    (підпис)  (ініціали і прізвище)
         
14.01.2019р.        
(число, місяць, рік)        
М.П.***        
         
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід