Кошторис на 2019 рік

14.12.2020   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

    ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002  № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118
 
           
        Затверджений у сумі:  
      Дев'ять мільйонів чотириста п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот десять гривень 00 копійок (9 458 510,00 грн.)
                        (сума словами і цифрами)  
           
           
      Заступник начальника управління освіти і науки ТМР  
      (посада)  
      О.П. Пельвецька  
    (підпис) (ініціали і призвище)  
      14.01.2019р.    
       (число, місяць, рік)    
        М.П.  
           
КОШТОРИС   
на 2019 рік  
14040078 Комунальний заклад Тернопільської міської ради  "Центр творчості дітей та юнацтва"  
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)  
м.Тернопіль  
(найменування міста, району, області)  
Вид бюджету місцевий  
           
код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування бюджету 06 Комунальний заклад Тернопільської міської ради  "Центр творчості дітей та юнацтва"  
           
код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування державного бюджету  
           
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)  *  0611090   Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  )  
        (грн)  
  Код Усього на рік  РАЗОМ   
Найменування загальний фонд спеціальний фонд  
1 2 3 4 5  
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 9 208 510,00 250 000,00 9 458 510,00  
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 9 208 510,00 х 9 208 510,00  
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х х 250 000,00 250 000,00  
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х      
(розписати за підгрупами)    х      
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х      
(розписати за підгрупами)    х      
 інші надходження, у тому числі:   х 40 000,00 40 000,00  
 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х      
Неподаткові надходження 20000000 х 40 000,00 40 000,00  
Власні надходження бюджетних установ 25000000 х 40 000,00 40 000,00  
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 40 000,00 40 000,00  
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 х 40 000,00 40 000,00  
 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   х 210 000,00 210 000,00  
Загальне фінансування 120000  х 210 000,00 210 000,00  
Фінансування за активними операціями 600000  х 210 000,00 210 000,00  
Зміни обсягів готівкових коштів 602000  х 210 000,00 210 000,00  
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400  х 210 000,00 210 000,00  
 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,  класифікації  кредитування бюджету)   х      
  х ** **  
           
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ   х 9 208 510,00 250 000,00 9 458 510,00  
  КРЕДИТІВ - усього          
Поточні видатки 2000 9 208 510,00 40 000,00 9 248 510,00  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 8 490 510,00   8 490 510,00  
Оплата праці 2110 6 959 420,00   6 959 420,00  
Заробітна плата 2111 6 959 420,00   6 959 420,00  
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112        
Нарахування на оплату праці 2120 1 531 090,00   1 531 090,00  
Використання товарів і послуг 2200 717 900,00 38 000,00 755 900,00  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 84 900,00 10 000,00 94 900,00  
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220        
Продукти харчування 2230   10 000,00 10 000,00  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 46 400,00 6 000,00 52 400,00  
Видатки на відрядження 2250 10 000,00 5 000,00 15 000,00  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 574 100,00 7 000,00 581 100,00  
Оплата теплопостачання 2271 499 400,00   499 400,00  
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 14 650,00 2 000,00 16 650,00  
Оплата електроенергії 2273 49 500,00 5 000,00 54 500,00  
Оплата природного газу 2274        
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 10 550,00   10 550,00  
Оплата енергосервісу 2276        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 2 500,00   2 500,00  
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281        
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 2 500,00   2 500,00  
Обслуговування боргових зобов'язань 2400        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420        
Поточні трансферти 2600        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620        
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630        
Соціальне забезпечення 2700        
Виплата пенсій і допомоги 2710        
Стипендії 2720        
Інші виплати населенню 2730        
Інші поточні видатки 2800 100,00 2 000,00 2 100,00  
Капітальні видатки 3000   210 000,00 210 000,00  
Придбання основного капіталу 3100   210 000,00 210 000,00  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110   210 000,00 210 000,00  
Капітальне будівництво (придбання) 3120        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121        
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122        
Капітальний ремонт 3130        
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131        
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132        
Реконструкція та реставрація 3140        
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141        
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142        
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143        
Створення державних запасів і резервів 3150        
Придбання землі та нематеріальних активів 3160        
Капітальні трансферти 3200        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220        
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230        
Капітальні трансферти населенню 3240        
Внутрішнє кредитування 4100        
Надання внутрішніх кредитів 4110        
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111        
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112        
Надання інших внутрішніх кредитів 4113        
Надання зовнішніх кредитів 4210        
Нерозподілені видатки 9000        
Директор   С.М. Миханчук  
    (підпис)  (ініціали і прізвище)  
           
Головний бухглтер   А.М. Сивак  
    (підпис)  (ініціали і прізвище)  
           
14.01.2019р.          
(число, місяць, рік)          
М.П.***          
           
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".  
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.  

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід