Кошторис на 2020 рік (оздоровлення)

14.12.2020   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002  № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118)
                   
                Затверджений у сумі
                Сімсот тисяч гривень 00 копійок(700 000,00 грн.)
                                  (сума словами і цифрами)
                   
                   
                Заступник начальника управління освіти і науки ТМР
                (посада)
                О.П. Пельвецька
            (підпис) (ініціали і призвище)
            21.01.2020р.   .
            (число, місяць, рік) М.П.
                   
                   
КОШТОРИС 
на 2020 рік
14040078 Комунальний заклад Тернопільської міської ради  "Центр творчості дітей та юнацтва"
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Тернопіль
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий,
                   
код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки,
                   
код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування державного бюджету
                   
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
 0613140   Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  ).
                  (грн)
        Код Усього на рік  РАЗОМ 
Найменування загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 700 000,00   700 000,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 700 000,00 х 700 000,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х        
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х    
(розписати за підгрупами)             
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х    
(розписати за підгрупами)             
 інші надходження, у тому числі:     х    
 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)     х    
 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)     х    
 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,  класифікації  кредитування бюджету)     х    
    х ** **
                   
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ   х 700 000,00   700 000,00
  КРЕДИТІВ - усього            
Поточні видатки 2000 700 000,00   700 000,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100        
Оплата праці 2110        
Заробітна плата 2111        
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112        
Нарахування на оплату праці 2120        
Використання товарів і послуг 2200 700 000,00   700 000,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210        
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220        
Продукти харчування 2230        
Оплата послуг (крім комунальних) 2240        
Видатки на відрядження 2250        
Видатки та заходи спеціального призначення 2260        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270        
Оплата теплопостачання 2271        
Оплата водопостачання та водовідведення 2272        
Оплата електроенергії 2273        
Оплата природного газу 2274        
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275        
Оплата енергосервісу 2276        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 700 000,00   700 000,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281        
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 700 000,00   700 000,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420        
Поточні трансферти 2600        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620        
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630        
Соціальне забезпечення 2700        
Виплата пенсій і допомоги 2710        
Стипендії 2720        
Інші виплати населенню 2730        
Інші поточні видатки 2800        
Капітальні видатки 3000        
Придбання основного капіталу 3100        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110        
Капітальне будівництво (придбання) 3120        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121        
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122        
Капітальний ремонт 3130        
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131        
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132        
Реконструкція та реставрація 3140        
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141        
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142        
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143        
Створення державних запасів і резервів 3150        
Придбання землі та нематеріальних активів 3160        
Капітальні трансферти 3200        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220        
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230        
Капітальні трансферти населенню 3240        
Внутрішнє кредитування 4100        
Надання внутрішніх кредитів 4110        
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111        
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112        
Надання інших внутрішніх кредитів 4113        
Надання зовнішніх кредитів 4210        
Нерозподілені видатки 9000        
                   
                   
Директор     С.М. Миханчук
            (підпис)  (ініціали і прізвище)
                   
Головний бухглтер     А.М. Сивак
            (підпис)  (ініціали і прізвище)
                   
21.01.2020р.                  
          (число, місяць, рік)                
                   
М.П.***                  
                   
* Виноску виключено                  
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід