Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік

25.01.2019   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року N 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 04 грудня 2015 року N 1118)
 ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на 2019 рік        
    14040078     Комунальний заклад Тернопільської міської ради  "Центр творчості дітей та юнацтва"            
    (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації)            
    м.Тернопіль            
    (найменування міста, району, області)            
Вид бюджету            6110100000 Міський (бюджет м.Тернополя)        
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету    06       Орган з питань освіти і науки,        
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ,        
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0611090   Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми).         
                            (грн.)        
Найменування  Код  Разом, спеціальний фонд  Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**   Інші надходження***  
разом  у тому числі за підгрупами  разом  у тому числі за підгрупами    Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)    
25010100 25010200 25010300 25010400 25020100 25020200 25020300 25020400 602400     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
НАДХОДЖЕННЯ - усього  х 250 000,00           40 000,00 40 000,00       210 000,00    
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету  х 40 000,00           40 000,00 40 000,00       210 000,00    
Фінансування****       х х х х   х х х х      
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього  х 250 000,00           40 000,00 40 000,00       210 000,00    
Поточні видатки   2000 40 000,00           40 000,00 40 000,00            
Оплата праці   2110                            
Заробітна плата   2111                            
Грошове забезпечення військовослужбовців   2112                            
Нарахування на оплату праці   2120                            
Використання товарів і послуг   2200 38 000,00           38 000,00 38 000,00            
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   2210 10 000,00           10 000,00 10 000,00            
Медикаменти та перев'язувальні матеріали   2220                            
Продукти харчування   2230 10 000,00           10 000,00 10 000,00            
Оплата послуг (крім комунальних)   2240 6 000,00           6 000,00 6 000,00            
Видатки на відрядження   2250 5 000,00           5 000,00 5 000,00            
Видатки та заходи спеціального призначення   2260                            
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 7 000,00           7 000,00 7 000,00            
Оплата теплопостачання   2271                            
Оплата водопостачання та водовідведення   2272 2 000,00           2 000,00 2 000,00            
Оплата електроенергії   2273 5 000,00           5 000,00 5 000,00            
Оплата природного газу   2274                            
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   2275                            
Оплата енергосервісу   2276                            
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм   2280                            
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм   2281                            
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку   2282                            
Обслуговування боргових зобов'язань   2400                            
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань   2410                            
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань   2420                            
Поточні трансферти   2600                            
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   2610                            
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів   2620                            
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям   2630                            
Соціальне забезпечення   2700                            
Виплата пенсій і допомоги   2710                            
Стипендії   2720                            
Інші виплати населенню   2730                            
Інші поточні видатки   2800 2 000,00           2 000,00 2 000,00            
Капітальні видатки   3000 210 000,00                     210 000,00    
Придбання основного капіталу   3100 210 000,00                     210 000,00    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   3110 210 000,00                     210 000,00    
Капітальне будівництво (придбання)   3120                            
Капітальне будівництво (придбання) житла   3121                            
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів   3122                            
Капітальний ремонт   3130                            
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)   3131                            
Капітальний ремонт інших об'єктів   3132                            
Реконструкція та реставрація   3140                            
Реконструкція житлового фонду (приміщень)   3141                            
Реконструкція та реставрація інших об'єктів   3142                            
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури   3143                            
Створення державних запасів і резервів   3150                            
Придбання землі та нематеріальних активів   3160                            
Капітальні трансферти   3200                            
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   3210                            
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів   3220                            
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям   3230                            
Капітальні трансферти населенню   3240                            
Внутрішнє кредитування   4100                            
Надання внутрішніх кредитів   4110                            
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів   4111                            
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям   4112                            
Надання інших внутрішніх кредитів   4113                            
Надання зовнішніх кредитів   4210                            
                                     
                                     
Директор                       С.М. Миханчук        
            (підпис)     (ініціали, прізвище)        
                                     
Головний бухглтер                       А.М. Сивак        
            (підпис)     (ініціали, прізвище)        
М.П. 14.01.2019р.                          
      (число, місяць, рік)                          
                                     
                                     
** Плануються за наявності підстав.                                
*** Заповнюється за відповідними видами інших надходжень згідно з кошторисом.                            
**** Проставляється сума залишків грошових коштів, на яку внесено зміни до кошторису.                          

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід