Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2017 р.

10.11.2017   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

          Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
                КОДИ
    Дата (рік, місяць, число)   2017 10 01
Установа КЗ ТМР"Центр творчості дітей та юнацтва" за ЄДРПОУ 14040078
Територія м.Тернопіль за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Тернопільська міська рада за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Інші види освіти, н.в.і.у. за КВЕД 85.59
Одиниця виміру: грн.                
Періодичність: квартальна, річна                    
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ІІІ квартал 2017 року
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
                  Форма № 2-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій      
Бюджетні асигнування 2010 5 308 868 -
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 - -
Доходи від продажу активів 2030 - -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -
Усього доходів від обмінних операцій  2080 5 308 868 -
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 61 504 -
Усього доходів від необмінних операцій 2170 61 504 -
Усього доходів 2200 5 370 372 -
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями       
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 5 326 713 -
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 14 803 -
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250 2 010 -
Усього витрат за обмінними операціями 2290 5 343 526 -
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 - -
Усього витрати за необмінними операціями 2340 - -
Усього витрат 2380 5 343 526 -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 26 846 -
                     
                     
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
                     
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - -
Оборона 2430 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -
Економічна діяльність 2450 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -
Житлово-комунальне господарство 2470 - -
Охорона здоров’я 2480 - -
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -
Освіта 2500 5 343 526 -
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -
                     
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
                     
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 5 мінус графа 4) план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 9 мінус графа 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОХОДИ                  
Податкові надходження 2540 - - - - - - - -
Неподаткові надходження 2550 - - - - 40 000 40 000 61 504 21 504
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2551 - - - - - - - -
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2552 - - - - - - - -
Інші неподаткові надходження 2553 - - - - - - - -
Власні надходження бюджетних установ 2554 - - - - 40 000 40 000 61 504 21 504
Бюджетні асигнування 2555 6 005 385 6 005 385 5 308 868 -696 517 80 000 120 000 79 719 -40 281
Доходи від операцій з капіталом  2560 - - - - - - - -
Офіційні трансферти 2570 - - - - - - - -
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів 2581 - - - - - - - -
Надходження Пенсійного фонду України 2582 - - - - - - - -
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2583 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального страхування України 2584 - - - - - - - -
Інші надходження 2585 - - - - - - - -
Усього доходів  2600 6 005 385 6 005 385 5 308 868 -696 517 120 000 160 000 141 223 -18 777
ВИТРАТИ                  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 5 088 985 5 088 985 4 481 071 -607 914 - - - -
Використання товарів і послуг 2620 916 400 916 400 827 797 -88 603 38 000 91 794 31 512 -60 282
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - - - -
Поточні трансферти 2640 - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2660 - - - - 2 000 2 000 2 -1 998
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - - - -
Придбання основного капіталу 2680 - - - - 80 000 120 000 79 719 -40 281
Капітальні трансферти 2690 - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - - - -
Усього витрат 2780 6 005 385 6 005 385 5 308 868 -696 517 120 000 213 794 111 232 -102 562
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - - - - -53 794 29 990 83 784
                     
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
                     
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 3 680 058 -
Відрахування на соціальні заходи 2830 801 014 -
Матеріальні витрати 2840 846 843 -
Амортизація 2850 13 601 -
Інші витрати 2860 2 010 -
Усього 2890 5 343 526 -
                     
Керівник          Миханчук С.М.
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
                     
                     
Головний бухгалтер          Сивак А.М.
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
                     

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід