Звіт про фінансові результати за II квартал 2018р.

11.07.2018   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

                                    "Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»"                        
                                                            
                                                КОДИ            
        Дата (рік, місяць, число)                                        2018    07        01
Установа        Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва"                            за ЄДРПОУ            14040078            
Територія        Тернопіль                            за КОАТУУ            6110100000            
Організаційно-правова форма господарювання        Комунальна організація (установа, заклад)                            за КОПФГ            430            
Орган державного управління        Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи                            за КОДУ            01009            
Вид економічної діяльності        Інші види освіти, н.в.і.у.                            за КВЕД            85.59            
"Одиниця виміру: грн
Періодичність:  квартальна"                                                            
                                                            
                                                                                     "ЗВІТ
                                                                   ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ"                                                            
                                                                      за II квартал 2018 року                                                            
                                                            
                                                                              Форма №2-дс                
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ                                                            
Стаття                    Код рядка        За звітний період                За аналогічний період попереднього року                
1                    2        3                4                
ДОХОДИ                                                            
Доходи від обмінних операцій                            -                -                
Бюджетні асигнування                    2010        4 159 018                3 419 823                
Доходи від надання послуг (виконання робіт)                    2020        1 500                -                
Доходи від продажу активів                    2030        -                -                
Фінансові доходи                    2040        -                -                
Інші доходи від обмінних операцій                    2050        -                -                
Усього доходів від обмінних операцій                    2080        4 160 518                3 419 823                
Доходи від необмінних операцій                                                            
Податкові надходження                    2090        -                -                
Неподаткові надходження                    2100        -                -                
Трансферти                    2110        -                -                
Надходження до державних цільових фондів                    2120        -                -                
Інші доходи від необмінних операцій                    2130        58 354                55 266                
Усього доходів від необмінних операцій                    2170        58 354                55 266                
Усього доходів                    2200        4 218 872                3 475 089                
ВИТРАТИ                                                            
Витрати за обмінними операціями                            -                -                
Витрати на виконання бюджетних програм                    2210        4 176 769                3 440 647                
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)                    2220        -                12 015                
Витрати з продажу активів                    2230        -                -                
Фінансові витрати                    2240        -                -                
Інші витрати за обмінними операціями                    2250        4 476                689                
                                                            
                                                            
201800000001512832                    АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "                        ст. 1 з 3                
Усього витрат за обмінними операціями                    2290        4 181 245                3 453 351                
Витрати за необмінними операціями                                                            
Трансферти                    2300        -                -                
Інші витрати за необмінними операціями                    2310        -                -                
Усього витрати за необмінними операціями                    2340        -                -                
Усього витрат                    2380        4 181 245                3 453 351                
Профіцит/дефіцит за звітний період                    2390        37 627                21 738                
                                                            
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ                                                            
Найменування показника                    Код рядка        За звітний період                За аналогічний період попереднього року                
1                    2        3                4                
Загальнодержавні функції                    2420        -                -                
Оборона                    2430        -                -                
Громадський порядок, безпека та судова влада                    2440        -                -                
Економічна діяльність                    2450        -                -                
Охорона навколишнього природного середовища                    2460        -                -                
Житлово-комунальне господарство                    2470        -                -                
Охорона здоров’я                    2480        -                -                
Духовний та фізичний розвиток                    2490        -                -                
Освіта                    2500        4 181 245                3 453 351                
Соціальний захист та соціальне забезпечення                    2510        -                -                
УСЬОГО:                    2520        4 181 245                3 453 351                
                                                            
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)                                                            
Стаття    Код рядка        Загальний фонд                    Спеціальний фонд                            
            план за звітний рік    план за звітний період з урахуванням змін    фактична сума виконання за звітний період    різниця (графа 5 мінус графа 4)        план за звітний рік        план за звітний період з урахуванням змін        фактична сума виконання за звітний період        різниця (графа 9 мінус графа 8)    
1    2        3    4    5    6        7        8        9        10    
ДОХОДИ                                                            
Податкові надходження    2530        -    -    -    -        -        -        -        -    
Неподаткові надходження    2540        -    -    -    -        -        -        -        -    
Доходи від власності та підприємницької діяльності    2541        -    -    -    -        -        -        -        -    
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності    2542        -    -    -    -        -        -        -        -    
Інші неподаткові надходження    2543        -    -    -    -        -        -        -        -    
Власні надходження бюджетних установ    2544        -    -    -    -        -        -        -        -    
Доходи від операцій з капіталом    2550        -    -    -    -        -        -        -        -    
Офіційні трансферти, з них:    2560        -    -    -    -        -        -        -        -    
від органів державного управління    2561        -    -    -    -        -        -        -        -    
Цільові фонди    2570        -    -    -    -        -        -        -        -    
Надходження державних цільових фондів    2580        -    -    -    -        -        -        -        -    
                                                            
                                                            
201800000001512832                    АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "                        ст. 2 з 3                
Надходження Пенсійного фонду України    2581        -    -    -    -        -        -        -        -    
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття    2582        -    -    -    -        -        -        -        -    
Надходження Фонду соціального страхування України    2583        -    -    -    -        -        -        -        -    
Інші надходження    2590        -    -    -    -        -        -        -        -    
Усього доходів    2600        -    -    -    -        -        -        -        -    
ВИТРАТИ                                                            
Оплата праці і нарахування на заробітну плату    2610        -    -    -    -        -        -        -        -    
Використання товарів і послуг    2620        -    -    -    -        -        -        -        -    
Обслуговування боргових зобов’язань    2630        -    -    -    -        -        -        -        -    
Поточні трансферти, з них:    2640        -    -    -    -        -        -        -        -    
органам державного управління інших рівнів    2641        -    -    -    -        -        -        -        -    
Соціальне забезпечення    2650        -    -    -    -        -        -        -        -    
Інші поточні видатки    2660        -    -    -    -        -        -        -        -    
Нерозподілені видатки    2670        -    -    -    -        -        -        -        -    
Придбання основного капіталу    2680        -    -    -    -        -        -        -        -    
Капітальні трансферти, з них:    2690        -    -    -    -        -        -        -        -    
органам державного управління інших рівнів    2691        -    -    -    -        -        -        -        -    
Внутрішнє кредитування    2700        -    -    -    -        -        -        -        -    
Зовнішнє кредитування    2710        -    -    -    -        -        -        -        -    
Усього витрат    2780        -    -    -    -        -        -        -        -    
Профіцит/дефіцит за звітний період    2790        -    -    -    -        -        -        -        -    
                                                            
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ                                                            
Стаття                    Код рядка        За звітний період                За аналогічний період попереднього року                
1                    2        3                4                
Витрати на оплату праці                    2820        3 168 044                2 470 031                
Відрахування на соціальні заходи                    2830        683 038                542 425                
Матеріальні витрати                    2840        325 687                430 169                
Амортизація                    2850        -                10 037                
Інші витрати                    2860        4 476                689                
Усього                    2890        4 181 245                3 453 351                
                                                            
                                                            
Керівник (посадова особа)                            Миханчук СМ                                
                                                            
"Головний бухгалтер (спеціаліст,                
на якого покладено виконання                              
обов’язків бухгалтерської служби)"                            Сивак АМ                                
                                                            
                                                            
                                                            

 

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід